09.09.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МС ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДНОСРОЧНА ФИСКАЛНА РАМКА И ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010-2013

Във връзка с проекта на Средносрочна финансова рамка и основни допускания за периода 2010-2013, изложени в доклада на Министерството на финансите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България има следното становище: 

1.    КРИБ приветства факта, че за първи път от началото на кризата от правителството на България се възприема системен аналитично-програмен подход за изработване и комуникиране на средносрочни фискални и социално-икономически политики, които да стабилизират икономиката на страната и да дадат възможност за възможно най-бързо и безконфликтно излизане от кризата;

По тези причини КРИБ подкрепя изцяло основните цели върху които се фокусират икономическата и фискална политика: 

–        Запазване стабилността на Валутния борд

–        Ориентиране на публичните разходи в посока стимулиране на факторите, осигуряващи икономическия растеж в съответствие с обновената Лисабонска стратегия

–        Подобряване на бизнес средата и на инвестиционния климат 

2.    КРИБ подкрепя решението на правителството в условията на Валутен борд да използва активно един от малкото инструменти, с които разполага за да стимулира икономическата и инвестиционна активност и да намалява дела на сивата икономика, а именно – данъчно-осигурителната политика.

КРИБ подкрепя изцяло решението на правителството да запази ставките при преките данъци, което насърчава инвестиционната активност, гарантирайки прозрачен, предсказуем и устойчив характер на усилията на правителството да превърне България във водеща инвестиционна дестинация. 

Особено място в този процес КРИБ отделя на решението на правителството да спази важен предизборен ангажимент, намалявайки допълнително осигурителната тежест кумулативно за периода с допълнителни 5 процентни пункта. За КРИБ намаляването на осигуровките не е самоцел. За нас това е една от малкото възможни стъпки, които:

–        могат да укрепнат доверието в пенсионната система, което напоследък отново намалява

–        имат силно изразен антикризисен характер и ще доведат до запазване на работни места

–        ще насърчат икономическата и инвестиционна дейност, запазвайки стабилността на икономиката в условията на криза

–        ще увеличат събираемостта, оставайки същевременно повече средства в осигурители и осигурени. 

По тези причини КРИБ подкрепя предложенията на правителството в областта на данъчно-осигурителната политика. Същевременно КРИБ предлага в осигурителната политика за периода 2011-2013 г. да се заложи и възможност за ускорено ежегодно намаляване с над 1 п.п. на осигурителната тежест за Фонд "Пенсии", в случай че през визирания период се наблюдава подобряване на тенденциите в икономическата среда в степен по-висока от очакваната. 

3.    По отношение на политиката по доходите КРИБ проявява разбиране относно обективната невъзможност да се осигури финансов ресурс за тяхното по-нататъшно повишаване. В периода на задълбочаваща се за България криза усилията може да бъдат насочени само и единствено към запазване на нивата на доходите, което е и залегнало като програма минимум в така предложената СФР. Следва да се отчита и факта, че в условия на продължаваща ниска инфлация или дори дефлация запазването на цената на труда означава на практика запазване или повишение, макар и малко, на реалните доходи. За съжаление, не можем да подкрепим последното принципно твърдение с конкретни цифри, тъй като не разполагаме с конкретните прогнози на правителството за инфлацията през разглеждания период. 

4.    Бихме желали да подчертаем, че на КРИБ не са предоставени нито анализът за постигнатите макроикономически резултати, нито тенденциите в икономическата среда. Не сме запознати и с макроикономическите прогнози и предложените основни допускания. Не разполагаме и с особено важната информация за изпълнението на консолидираната фискална програма за 2009г. В условията на криза без посочените анализи и прогнози е особено трудно да бъде преценено доколко конкретните средносрочни макроикономически и фискални целеви стойности са достатъчно обосновани и реалистични. 

В заключение трябва да отбележим, че КРИБ разглежда предложената СФР като умерено консервативна, което в момента е единствено възможния подход. При промяна в положителна посока на икономическата и финансова конюнктура в световен мащаб КРИБ си запазва правото да предложи на правителството преглед и евентуално преразглеждане на СФР, за да се отчетат адекватно настъпилите промени.