27.10.2020

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Бюджета на НЗОК за 2021г. е приет с балансирано бюджетно салдо. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2020 г., през 2021 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 343 851,6 хил. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко.

Пандемията COVID-19 несъмнено е предизвикателство за икономиката на страната и за бюджетните приходи. Същевременно, нуждите от медицински услуги и лекарствено лечение ще продължат да нарастват. Пандемията по категоричен начин демонстрира, че здравната система е основен елемент на националната сигурност. Предоставянето на здравни услуги и осигуряването на постоянни доставки на лекарствени продукти, отговарящи на нуждите на българските пациенти, изисква денонощните усилия на българските медицински специалисти и на екипите на фармацевтичните компании, както и добре финансирано и функциониращо здравеопазване, което е в основата на икономиката и благосъстоянието на всяко общество. Българското общество очаква увеличаване на публичния ресурс, отделян за здравеопазване в България, с оглед новите предизвикателства пред здравната система.

Надзорния съвет на Националната здравно осигурителна каса е приел проект на бюджет на НЗОК за 2021г., който в максимална степен отговаря на очакванията на българското общество за посрещане на растящите здравни потребности на населението, справяне с пандемията и постигането на максимален здравен резултат за българските граждани и въпреки забавянето на икономиката, ще осигури на пациентите по-добър достъп до медицински услуги и лекарствена терапия, в това число и иновативни лекарствени технологии, въпреки икономическия спад.

2021 г. ще е година на нарастване на търсенето на медицински услуги и лекарствено лечение поради обективни устойчиви във времето фактори като застаряване на населението и повишена заболеваемост, но и поради забавеното и непотърсено от пациентите лечение през 2020 г. в резултат на страха от COVID-19. Възможни са и непредвидени разходи за справяне с инфекцията. Въпреки забавянето на икономиката, българското общество очаква повече и по-ефективни публични инвестиции в здравната система през 2021 с оглед посрещане на здравните потребности на населението, справяне с пандемията и постигането на максимален здравен резултат за българските граждани.

Като приветстваме готовността на правителството да осигури допълнително финансово обезпечаване на здравната система през 2021-та с 460 млн. лв. смятаме, че е необходимо тези средства да бъдат насочени към Националната здравноосигурителна каса и разпределени оптимално целесъобразно по бюджетни пера, за да бъдат гарантирани неотложните разходи за справяне с пандемията и осигуряване на здравното обслужване на българските граждани. 2021 г. ще е година на нарастване на търсенето на медицински услуги и лекарствено лечение поради обективни устойчиви във времето фактори като застаряване на населението и повишена заболеваемост, но и поради забавеното и непотърсено от пациентите лечение през 2020 г. в резултат на страха от COVID-19.

Убедени сме, че само с конструктивен диалог и обединени усилия на всички страни в здравната система- институции, браншови, съсловни и пациентски организации, може да се осигури достъпно, съвременно и адекватно медицинско лечение и здравни грижи на българското общество.