31.03.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, № 354-01-92, ВНЕСЕН ОТ МАЯ МАНОЛОВА И КИРИЛ ДОБРЕВ

По повод внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция:

1.      Предлага да отпадне предложената в § 1, т.6, с която се създава нова т.24 със следното съдържание

"т.24 членовете на комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, извън тези по т.27."

Мотиви:

Мотивите на вносителите за разширяване обхвата на закона с включването на нови категории лица, които изпълняват държавни функции или участват в разпределянето на публични (включително европейски) пари не се отнасят за представителите в комитетите за наблюдение на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, тъй като тези представители не са държавни служители и като членове на комитетите не разпределят публични средства, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕO) №1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионен фонд.

Комитета по наблюдение (мониторинговия комитет) се уверява в ефективността и качеството на изпълнението на Оперативната програма в съответствие със разпоредбите предвидени в чл.65 на същия регламет, в който не се предвиждат правомощия на комитета за разпределяне на европейски пари.

Освен това трябва да се има предвид, че комитетите за наблюдение са създадени на принципа на партньорство с цел да се осигури по-голяма ангажираност на органите, които участват в процеса на прилагане на структурните инструменти на Европейския съюз в България. Представителите на социалните партньори в тези органи осигуряват връзката между участващите държавни и неправителствени структури и съответните организации за синхронизиране на политиките и по-голяма прозрачност при решаване на проблемите при управлението на дейностите по оперативните програми.

Формирането на състава и начина на определяне на членовете в комитетите по наблюдение дава един незначителен дял гласове на представителите на социалните партньори /6 гласа/. Този дял не играе решаваща роля при вземането на решения в рамките на комитетите по наблюдение,  където превес имат представителите на държавната администрация.