23.04.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТАВЯНЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОБИВ НА ЗЛАТО, ЦЕННИ И РЕДКИ МЕТАЛИ, № 454-02-31, ВНЕСЕН ОТ ВОЛЕН СИДЕРОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание проект на решение за прекратяване на действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали № 454-02-31, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява своето категорично неподкрепяне на така предложеното решение.

Мотивите ни за изразената позиция са продиктувани от това, страните по концесионните договори за добив на злато, ценни и редки метали са равнопоставени и държавата в качеството й на концедент не следва едностранно да прекратява договора. Подобно поведение на държавата ще доведе до редица правни спорове между концедента и концесионерите на прекратените договори, които неминуемо ще доведат до задължения за държавата да заплаща обезщетения за вредите от предсрочното и едностранно прекратяване на договорите. В мотивите на вносителите липсва оценка на размерите на обезщетенията които държавата ще следва да изплати при предприемане на подобни действия. Предвид вложените инвестици и текущите разхови в това производство обезщетенията ще бъдат в особенно големи размери, които обикновенния данъкплатен и бизнеса ще следва да заплатят.

С прекратяването на концесионните договори държавата не само ще наруши властнически поети от нея ангажименти, но ще даде лош сигнал и несигурност към останалите си бизнес партньори в страната.