09.10.2012

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕНОСНАТА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ С РЕШЕНИЕ Ц-33/14.09.2012 НА ДКЕВР

Според Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР е неприемливо. Изразяваме сериозно безпокойство, че това решение несъмнено ще доведе до загуба на доверие и отлив на български и чуждестранни инвестиции не само в енергетиката, но и във всички останали сектори на икономиката. Промяната на предварително регламентирани отношения и условия със задна дата ще има негативен ефект върху рисковия профил на България като инвестиционна дестинация, създавайки прецедент. Това несъмнено ще се отрази неблагоприятно върху цялостната оценка за икономическата среда и инвестиционния климат, както и ще задълбочи кръстосаното субсидиране. В резултат на това решение над 1400 търговски дружества, производители на електроенергия от ВЕИ, са изправени пред невъзможност да обслужват своите задължения по отпуснати банкови кредити и пред реалната опасност от фалит.Eвентуално прехвърляне на проблема, породен от Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР върху банковия сектор и крайните индустриални потребители би имало осезаем ефект и върху цялата българска икономика.

Работата и актовете на ДКЕВР от последните месеци (включително променения в средата на юли механизъм за компенсиране на разходите на Крайните снабдители за изкупваната по преференциални цени електроенергия от ВЕИ, водещ до дестабилизиране на цялата система) пораждат необходимост от спешна корекция на държавната позиция относно политиката за насърчаване на възобновяемата енергия и механизмите за компенсиране на преференциалните тарифи.Корекцията не следва да бъде в посока повишаване на добавка "зелена енергия", тъй като това ще доведе до срив на българската индустрия, която се явява краен потребител. Следва незабавно да бъде прекратена практиката енергоемките индустрии в България да бъдат натоварвани с всички разходи в енергетиката, защото това води до загуба на конкурентни предимства, работни места и затваряне на производства.

Като организация, представляваща значителна част от българския бизнес и съчетаваща интересите на представители от всички сфери в енергийния сектор, включително производство, разпределение, доставка и потребление на енергия, КРИБ отстоява позицията за необходимост от устойчива, дългосрочна енергийна политика и равнопоставено третиране на всички инвеститори. Многократно сме настоявали за прозрачност в политиката на ценообразуване, предсказуемост и предвидимост в действията на държавните органи и своевременна информираност и диалог с всички заинтересовани страни. В този смисъл, КРИБ подкрепя позициите в становището по решение № Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР на нашите партньори –  Американската търговска камара и Германо-българската индустриална камара, както и на Търговския представител на Австрия в България, изразено в писмо от 25.09.т.г. до министър-председателя на Република България.

С оглед изложеното дотук, КРИБ настоява: 

1. Да бъде преразгледано Решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР като това стане повод за широк обществен дебат по политиката в сектора на ВЕИ в България и необходимостта от устойчива правна и регулаторна рамка в енергетиката. КРИБ е готова да инициира подобен диалог, тъй като в организацията са представени всички заинтересовани страни.

2. На засегнатите от Решение Ц-33/14.09.2012 г. от ДКЕВР страни да бъде предоставена възможност заедно да обсъдят проблемите при диспечирането и съвместно да изготвят общи условия за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производители на електроенергия от ВЕИ. Тези общи условия следва да бъдат подложени на обществено обсъждане и последващо обобрение от страна на ДКЕВР.

3. Да бъде преразгледана Методиката за компенсиране на разходите на Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, приета с протоколно Решение № 117/16.07.2012 г на ДКЕВР с участието на всички заинтересовани страни.

4. Да се създаде публичен регистър на всички електроцентрали, независимо какъв е първичния им енергоносител, позволяващ прозрачен "онлайн" достъп до данните за производство и цени.