16.06.2018

Становище на КРИБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-48 от 13 юни 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците /КРИБ/ подкрепя изцяло внесения от Светлана Ангелова и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 854-01-48 от 13 юни 2018г.

Със законопроекта се предвижда изменение и допълнение на чл. 49 от Кодекса на труда, отнасящи се до режима на регистрация и придобиване качеството на юридическо лице на синдикалните и работодателските организации организации.

Приемането на такива разпоредби е наложително с оглед запълването на съществуващата нормативна празнина.

С измененията на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 1 януари 2018г., е предвидено изрично изключване от приложното му поле на синдикалните и работодателските организации. Това налага отчитане на спецификата на тези организации и уреждането на техния статут в специален закон по подобие на политическите партии и вероизповеданията. Систематичното място на специалната материалноправна разпоредба е в Кодекса на труда, в който е цялостната уредба на синдикалните и работодателските организации.

С внесения законопроект са отчетени всички характеристики на организациите на работниците и служителите и на работодателите, които ги отличават от другите сдружения с нестопанска цел.

Предвидената уредба е пълна и всеобхватна: обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра; статута на поделенията на синдикалните и работодателските организации; процедурата по регистрация по реда на Глава птдесет и пета от Гражданския процесуален кодекс.

В Преходната разпоредба ( & 2 ) закономерно се предвижда запазването на правоспособността на заварените към момента работодателски и синдикални организации, без да е необходимо те да се пререгистрират.По този начин се избягва нормативен хаос в смисъл на период на несъществуване и не се препятства възможността на правните субекти от този вид да осъществяват функциите си в сътветствие с техните устави и закона, както предвижда чл. 33, ал. 2 КТ.

Предвид горното, от името на КРИБ моля внесения законопроект за изменение и допълнение на  чл. 49 от Кодекса на труда да бъде одобрен.