30.05.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, № 454-01-48, ВНЕСЕН ОТ ЙОРДАН ЦОНЕВ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като съгласува с фирмите членове на организацията предоставения ни за становище законопроект изразява следната принципна позиция:

Според изразеното мнение на членове на КРИБ представения законопроект има следните положителни аспекти:

 •  Подобно обединение на комисиите за защита на конкуренцията и за защита потребителите е с оглед трайните тенденции в Европа – в някои от най-развитите или най-бързо развиващи се държави в ЕС обединяването на двете комисии вече е факт, а и все повече други държави се насочват към това разрешение на проблема
 • Евентуално сливане и извеждането на статута на Комисията за защита на потребителите на по-високо ниво – от административен орган в независим регулатор – ще има позитивен ефект в посока защита правата на потребителите, като гарантира качеството на оказвания контрол и независимостта му от изпълнителната власт
 • Ще бъдат дадени недвусмислени сигнали към бизнеса, че защитата на потребителските права чрез осигуряване на лоялна конкуренция ще е приоритет за държавата
 • Всеки проблем ще се изследва по-цялостно и взаимосвързано – едновременно в двата му аспекта – относно правилата на честната конкуренция и относно нарушаването на правата на потребителите
 • Ще бъде избегнато дублирането и преливането на действията на КЗК и КЗП, каквото е налице в момента
 • След обединяването се очаква да се съкрати администрацията и да се спестят бюджетни средства

Наред с това законопроектът не дава отговор на следните въпроси:

 • Как ще се гарантира, че обединението няма да бъде формално и различните подструктури на новата Комисия за защита на конкуренцията и потребителите ще постигнат целите на закона и ще съумеят да осигурят цялостно и задълбочено решаване на проблемите и в аспекта гарантиране правата на потребителите, и в аспекта на създаване на лоялна и конкурентна бизнес среда, и в аспекта осигуряване на законосъобразност и прозрачност при обществените поръчки
 • Как ще се гарантират обективността, независимостта и лоялността във всяко едно от трите направления на Комисията – защита на конкуренцията, защита на потребителите и обществени поръчки и концесии – и на членовете й, след като всяка от тези подструктури е призвана да защитава различни интереси – на бизнеса, на гражданите-потребители, на държавата
 • Действително ли подобна мегаструктура ще бъде по-икономична и ще спести бюджетни разходи, особено след като предвижда да бъде разширен управленският състав с едно общо ръководство – председател и членове на КЗКП – и отделно заместник-председатели, а и сега съществуващите звена на КЗП в страната ще трябва да се доразширят, за да обхванат и другите функции на комисията
 • Какво ще бъде качеството на работа на Комисията, при условие, че за комплексно решаване на проблемите се предполага, а и е задължително, да се изисква висока квалификация и познания на всеки служител от тази структура и в областта на конкуренцията и в областта на защита на потребителите
 • Как тази структура ще се свърже с предписаната и изисквана в близко бъдеще от ЕК фигура на финансовия омбудсман

Като заключение считаме,  че идеята и подходът за създаване на един общ регулаторен орган в областта на три толкова съществени за икономиката и социлният живот направления е приемлив, но изисква по-задълбочена подготовка, по-подробно и неформално нормативно законово уреждане, с повече гаранции за осъществяване на поставените цели.

Декларираната в законопроекта цел "в качеството си на независим регулатор, новосъздаденият орган да е естествен балансьор в отношенията между държавата, бизнеса и потребителите" би могла да се постигне само след обстойни анализи на стоящите сега в обсъжданите области проблеми, конкретно проучване на най-напредничавите европейски практики и детайлно разписване в закона на функциите, задълженията и отговорностите на новата структа на всичките й нива.