02.11.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО МЕРКИТЕ ОТ ВТОРИЯ ПАКЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ, ВНЕСЕНИ В НСТС

Във врзка с предоставения ни пакет от мерки, които са насочени към разпоредби в трудовото и осигурителното законодателство Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция, която вече беше представена на комисиите по трудово и осигурително отнешение към Националния съвет за тристранно сътрудничество, а именно:

1.      Мярка 71 – издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде заявление за прекратяване на трудов договор пред работодателя – В случаите, когато работодател прекрати дейността си, но не може да бъде намерен на адреса на управление, посочен в трудовия договор на работника, той/работника не може да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия си договор. Ако след проверка, извършена съвместно от контролните органи на ГИТ, НОИ и НАП, се установи, че действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в ГИТ. Заявлението става лично от работника или служителя на място в ГИТ.

КРИБ подкрепя предложението в чл.327, ал.2 от КТ да се предвиди възможност за подаване на заявлението по пощата чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния докумет и електронния подпис.

2.      Мярка 72 – заверка на ревизионна книга – Съгласно разпоредбата на КТ контролните органи вписват в ревизионната книга съдържанието на съставените актове за административни нарушения в случаите, когато същите са съставени по време на проверката и не могат да бъдат връчени веднага. Режимът на заверка на ревизионната книга създава излишни затруднения както за работодателите, които при откриване на всеки нов обект или работна площадка следва да представят нова ревизионна книга за заверка, така и за инспекторите по труда, които следва да извършват заверката. При тези услуги използването на документи по електронен път е невъзможен, тъй като заверката се извършва в прошнурована и прономерована с поредни номера книга. С напредването на технологиите задължението за прошнурована и прономерована книга е отживелица и услугата следва да отпадне.

КРИБ подкпрепя предложението за отпадане на разпоредбата на чл.408 от КТ относно изискването работодателите да имат и съхраняват ревизионна книга и отмяна на разпоредбата на чл.416, ал.2 от КТ.

3.      Мярка 73 – вписване на колективен трудов договор

КРИБ не подкрепя мярката. Счита, че самата идея не е ясно и еднозначно дефинирана. Принципно сме за събирането на информацията да става от една административна структура, но трябва ясно да се разграничи факта, че ГИТ само регистрира КТД, докато НИПА е институцията която анализира тази информация и нейните функции трябва да се запазят. Регистрацията на КТД в ГИТ и поддържането на информациотната система от НИПА за КТД имат различни цели и при сега действащите норми ГИТ предоставя данни на НИПА.

4.      Мярка 74 – установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки – Процесът по деклариране на злополуките е дълъг и съпътстван от последващо попълване и представяне на други документи с различен източник и естество. Когато обстоятелствата при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, осигурителят е длъжен в срок от 3 работни дни от узнаването за нейното настъпване да подаде в ТП на НОИ декларация по обазец, утвърден от управителя на НОИ. Когато има повече от едно пострадало лице, декларацията се подава за всяко пострадало лице. Декларацията се подава в 4 екземпляра, от които два остават в ТП на НОИ, един се предоставя на пострадалия или на наследниците му и един – на осигурителя.

КРИБ подкпрепя предложението в частта отнасяща се до предоставяне на възможност за подаване на необходимите данни по електронен път и не подкрепяме предложението, че при повече от едно пострадало лице, декларацията следва да се подава едновременно за всички пострадали лица.

5.      Мярка 75 – удължаване на работното време – За удължаване на работното време по производствени причини работодателят е длъжен да издава заповед 3 дни преди удължаването и да уведоми Инспекцията по труда в срок от 2 дни от издаването на заповедта. Заповедта се издава след предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. Това изискване усложнява процедурата по получаване на разрешения, защото в повечето случаи се налага удължаването да се направи оперативно, а консултациите с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците, както и уведомяването на ГИТ отнема твърде много време. Процедурата която е направена с цел защита на работниците и служителите не работи.

КРИБ подкпрепя предложенията свързани сотпадне уведомяването на ГИТ, както и отпадне изискването на предварителна консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите и  създаване на възможност за водене на електронна книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време, след като има издадена заповед от работодателя.

6.      Мярка 76 – извънреден труд

КРИБ подкрепя предложенията положеният извънреден труд да се отчита пред ГИТ веднъж в годината – до 31 декември, а не два пъти годишно, както е в момента, също така да отпадне воденето на специална книга, тъй като има издадена заповед от работодателя и  няма нужда от воденето на специална книга, както и да отпадне уведомяването на ГИТ. Настояваме за увеличаване на продължителността на извънредния труд от 150 на 300 часа в рамките на една календарна година, както и отпадането на подобно ограничение.

7.      Мярка 77 – примане на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – Съгласно изискването на чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ работодателите веднъж годишно попълват и подават декларация в ГИТ. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, те не подават годишна декларация, но работодателите са длъжни писмено да уведомят ГИТ в срок до 30 април, че нямат промяна в обстоятелствата. Писмените уведомления създават допълнителна административна тежест на бизнеса. На практика административната тежсет за работодателя не е намалена, тъй като вместо годишна декларация изпращат уведомление до ГИТ.

КРИБ подкрепя предложението за отпадане на задължението на работодателите, които нямат промяна в обстоятелствата да подават уведомление за това.