24.02.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ – 2006 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като съгласува с Българска асоциация на корабопритежателите, колективен член на КРИБ, направените предложения за изменение на Кодекса на Морската трудова конвенция, 2006 г. относно предложените от IMO/ILOAd-hocexpertWGизразява следното становище:

1.    Промените изясняват съществуващи "бели петна" в изискванията на два от Стандартите, което правилно е отразено в становището на ИА "Морска администрация". След проучване становището на членовете на БАК, нямаме специални забележки по така предложените текстовте (те са приети от експертната група на двете организации още през 2009 г.).

2.    По-големия преблем е, че все още не е обнародвана променената НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСЛЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА НА КОРАБА И КОРАБОПРИ-ТЕЖАТЕЛЯ. Действащата наредба е обнародвана в ДВ през октомври 2003 г., в сила от 22.01.2004 г. и не отразява новите изисквания на МТК-2006.

Проекта на нова наредба бе разработен от поне три работни групи, назначавани със заповед на МТИТС от 2006 г. насам, като последния проект бе готов преди влизането в сила на МТК – 2006 (20.0-8.2013г.). Въпреки, че и последната работна група бе съставена наизцяло трипартитен принцип, с участие на представителните организации на работодателите и синдикатите, както и на МТИТС и МТСП, самата нова наредба е на съгласуване между двете министерства. По този начин, осем години след приемане на МТК-2006, Р България за пореден път е с несъответстваща нормативна база. Това е ясен признак за слаб административен капацитет и липса на воля за прилагане на практика на ратифициран международен докумет, както и на съответната Европеийска директива.