29.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г. ВНЕСЕНО В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 год. от името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразяваме следната позиция:

1.      В чл.8, ал.1, т.4 числото 2400 лв. да бъде заменено с 2200 лв.

Мотив:

Подобен ръст ще увеличи разходите за социални и здравни осигуровки и ще повлияе негативно както върху работодателите, така и върху заетите, тъй като ще увеличи разходите на коректния бизнес и ще намали нетния доход на високоплатените работници. Това силно ще засегне заетите в IT сектора и ще доведе до затваряне на функциониращи фирми или преместването им в съседни страни с по-благоприятен режим. В същото време не е ясен ефекта от подобно увеличение на максималния осигурителен доход и дали той ще доведе до желаното повишение на приходите във фондовете на НОИ. За пореден път се прави опит да се подкрепи осигурителната система като тежестта се прехвърля върху тези, които са на светло. Вместо да се решават проблемите на пенсионния модел чрез адектавти мерки отново се предприема увеличение на максималната пенсия чрез увеличаване на максималния осигурителен доход. 

2.      В преходните и заключителните разпоредби § 4 да отпадне.

Мотив:

За пореден път с предвидените норми в §4 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се въвеждат ограничения за лицата, които могат да извършват дейност по профилактика и рехабилитация. В тази връзка настояваме да бъде преразгледана възможноста за допускане до участие в процедурата за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация на НОИ на хотели осъществяващи дейност по рехабилитация и профилактика в изградени към комплексите балнео и СПА центрове и разполагащи със съответния медицински персонал, модерен сграден фонд и медицинска апаратура. 

С отпадането на §4 ще се даде възможност дейността да се извършва по общия ред – с конкурс, както е предвидено в чл.13в, ал.4 на Кодекса за социално осигуряване.

3.      В приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 – Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2014 г.: за ик. дейностите, в които има постигнати споразумения МОД по категории професии да бъдат отразени в договорения им размер; за дейностите без постигнати споразумения МОД да се определи при запазване на достигнатото ниво от 2013 г. Размера на МРЗ да се запази на нивото достигнато през 2013 г. 

Мотив:

Въпросите свързани с трудовите и осигурителните отношения са елемент от консултациите със социалните партньори. Консултации относно размера на МРЗ не са правени със социалните партньори. В условия на криза увеличаването на МРЗ не е оправдано. Подобно увелвичение трябва да бъде обвързано с производителността на труда и разходите за труд. Административното определяне на размера на МРЗ, който бизнеса плаща ще доведе до ново освобождаване на работна сила и то преди всичко на най-ниско квалифицираните. Като се има предвид, че по-малките фирми оттавна работят с персонал на границите на ефективноста си, вероятността да се насочат към сивия сектор е реална.