16.07.2008

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, КРИБ изразява остро недоволство и сериозна загриженост за начина, по който за пореден път се променя този основен нормативен документ регламентиращ трудовото законодателство в страната.

През последните години Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България многократно и аргументирано е настоявала за разработването на нов Кодекс на труда; вместо това от 2000 год. до настоящия момент този нормативен документ е променян ежегодно, като само за 2005 год. е променян – шест пъти. Като правило всяка промяна се осъществява под презумпцията за хармонизиране на трудовото ни законодателство с това на ЕС без оглед на действителните текстове в Европейските директиви, което води до включването на нови не- работещи клаузи – плод на криворазбрана защита на работната сила в пазарни условия.
 

В много случаи под презумпцията за хармонизиране на законодателството ни с това на ЕС се променят текстове, които нямат нищо общо с европейската практика, както и с отделните директиви. Пример за подобно поведение на държавната администрация е предложението за отпадане на текстове от чл.51б /параграф 3 от ЗИД на КТ/, които не само не са свързани със задължението на страната ни да приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на споменатите директиви на ЕО, но и по никакъв начин не са обосновани и не са предмет на предоставените ни мотиви към законопроекта на ЗИД на КТ.

 В тази връзка предлагаме:

 1. Параграф 3 да отпадне.
Мотив:

Липсват мотиви за направените предложения за промяна на чл.51б и по-конкретно за отпадането на текста свързан с изискването за сключване на национално споразумение между национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите за общите положения във връзка с обхвата и процедурната рамка на отрасловите и браншовите договори, което е и основата за сключване на отраслов и браншов КТД.  По така направеното от вносителя предложение за отпадане на част от чл.51б няма консенсус между социалните партньори.  Предлаганият за отпадане текст е от изключителна важност и едно от основните изисквания за сключване на отраслов и браншов КТД, тъй като чрез това споразумение се определят общите положения относно обхвата и процедурната рамка на браншовите и отрасловите договори и неговото присъствие поставя под въпрос законосъобразността на съществуващите колективни трудови договори, а оттам и исканията на отделни социални партньори за разпростиране на колективните трудови договори в цели отрасли или браншове. Ако с отпадането на този текст от Кодекса на труда се цели узаконяването на отрасловите колективни трудови договори и оттам тяхното разпростиране в отделни сектори, то тази цел няма да бъде постигната, тъй като остават нерешени редица други въпроси, свързани със статута на браншовите организации, поради остъствието на Закон за браншовите организации и липсата на ясни качествени и количествени критерии за тяхната представителност в съответния сектор. Съгласно Кодекса на труда колективни трудови договори по отрасли и браншове се сключват между представителните браншови организации, чиято представителност произтича от членството им в национално представителните организации. Т.е. тези организации сключват браншови колективни трудови договори, които от своя страна ще се разтпрострат върху целия бранш или отрасъл, който сам по себе си няма ясна правна рамка, тъй като Кодексът на труда не дава дефиниция на понятията "отрасъл" и "бранш"; изводи за определенията какво е "бранш" или "отрасъл" се извличат от Националния класификатор за икономическите дейности, който от своя страна е утвърден със Заповед на председателя на НСИ, т.е. липсва законово определение на понятията "бранш" или "отрасъл". Следователно от всичко казано до тук считаме, че отпадането на текстове от чл.51б е прибързано и няма да реши проблема с разпростирането на КТД. Наред с това бихме искали да обърнем внимание, че тенденциите в рамките на Европейската общност са към децентрализиране на колективното договаряне, като колективните трудови договори да обхващат отделни компании, които активно участват в процеса на определяне на обща рамка от правила, а не да се разпростират на отраслово и национално ниво. В тази връзка в доклад на ЕК, който разглежда развитието на индустриалните отношения в страните – членки на ЕС е записано: "Интернационализацията, технологичните и организационни промени, които настъпват в предприятията, разнообразните дейности, които компаниите осъществяват и политиката им да ориентират производствените си процеси към потребностите и желанията на клиента, превръщат стандартизираните решения, които се договарят за цели сектори от икономиката, във все по-малко ефективи и осъществими механизми за координация". По наше виждане предлаганото изменение в чл.51б не съответства на европейската практика и е в пълно противоречие на пазарните принципи и логика. 

2. В параграф 4, т.2 да придобие седната редакция:

" 2. създава се нова ал.5:

(5) Копия на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, отределен от министъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и поддържа информационна система за колективните трудови договори."
Мотив:

Предлаганата промяна гарантира на фирмите, че няма да се създаде поднормативен акт, с който да им се вмени да предоставят копия от КТД и в НИПА.

3. В параграф 8, чл.128а, ал.1 израза "в 14-дневен срок" да стане "в 30-дневен срок", както и изрично да бъдат изброени необходимите документи.
Мотив:

Ползвани са недефинируеми понятия, за които е създаден задължителен характер. За да може работодателят да изпълни вменените му задължения, е необходимо същите ясно и еднозначно да бъдат определени в закона, особенно след увеличаването на санкциите за работодателите при нарушаване на разпоредбите на трудовото законодателство в случаите, когато не подлежат на по-тежко наказание и нарушенията не са свързани с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. В параграф 8, чл.128а, ал.2 изразът "обективна и справедлива характеристика" да стане "характеристика".
Мотив:

Ползвани са понятия, за които няма легална дефиниция. Необходимо е да се даде дефиниция за ползваните понятия като "обективна и справедлива" характеристика или да отпаднат като понятия, особено когато неизпълнението им води до административни наказания за работодателя.

5. В параграф 11, ал.7 да отпадне.
Мотив:

Съществува ред за отпускане и ползване на отпуски, както платени така и неплатени, както и не считаме за целесъобразно изплащането на обезщетения при отпуска на бащата след раждането на детето.

6. В параграф 13, чл.181, ал.1 да отпадне.
Мотив:

В действащата нормативна уредба е регламентиран този процес. Съгласно действащата норбативна уредба предприятията и сега изготвят Правилник за вътрешния трудов ред. Предлаганата промяна и въвеждането на задължителност ще създаде предпоставка за рекет от страна на проверяващия орган към коректните работодатели.

7. Параграф 18 да отпадне.
Мотив:

При прекратяване на трудовия договор в действащия Кодекс на труда е регламентирано времето за предизвестие и то е унифицирано за всички; с предлаганите промени се създава неравнопоставеност между отделните работници и служители в зависимост от продължителността на трудовия стаж.

8. В параграф 24, т.2 да отпадне.
Мотив:

Носенето на отговорност от страна на контролния орган за причинени вреди при налагане на административните мерки само ще подобри качеството на контрола и ще предпази от субективизъм и корупционни практики.

9. В параграф 26, чл. 408, ал. 2 и ал.3 израза "обекти и работни площадки, както и на други места" да отпадне.
Мотив:

Считаме, че ревизионната книга е необходимо да бъде в предприятието и неговите поделения. В противен случай пред работодателя възниква въпросът, кой и къде ще я съхрянява в случаите,  когато се полага наемен труд на отделен обект или работна площадка и друго място. За контрола не е от значение наличието на ревизионна книга на отделната площадка, тъй като нейното отсъствие по никакъв начин не може да навреди на осъществяването на необходимия контрол, а в последствие контролният орган да отрази констатацията си от извършената проверка в съответното поделение или предприятие.

10. Параграфи 28, 29 и 30 да се прецизират.
Мотив:

Нарастването на санкциите и глобите може би е необходимо, но предлаганото им увеличение е прекомерно голямо. Предлаганият диапазон на минимални и максимални санкции и глоби също е много голям и е предпоставка за нарушаване на законодателството както от страна на контролните органи, така и от страна на отделни нарушители, особено на по-малките фирми, за които големите размери на глобите са непосилни и биха довели до значителни финансови затруднения.

11. В параграфи 32, ал.9 и ал.10 да отпаднат.
Мотив:

Не считаме за целесъобразно събраните средства от наложени санкции и глоби да отиват в бюджета на контролиращия орган, а още по-малко да служат за източник за допълнително материално стимулиране. Считаме, че средствата от санкциите и глобите трябва да отиват в бюджета на страната и оттам да се разпределят. Въвеждането на обвързаност между приходите от санкции и прякото материално стимулиране на контролиращия орган би довело до изкривяване на механизма на контрол и само ще стимулира налагането на неоснователни глоби и санкции и то във възможно най-тежката им форма. Въведената подобна практика при данъчните инспектори е показателна. Изразяваме готовност за обсъждане и подкрепа за увеличаване на бюджета и числения състав на инспекцията, но изразяване категоричното си несъгласие от подобно обвързване между глоби и стимули.