29.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ № 354-01-28, ВНЕСЕН ОТ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигураване, с който се предвижда запазване /замразяване/ на възрастта и осигурителния стаж за придобиване право на пенсия на нивата достигнати през 2013 г., както и създаване на възможност за по-ранно пенсиониране – до 24 месеца, ако на лицето не му достига възраст и/или осигурителен стаж, като размера на предсрочната пенсия се определя с намаление от 0,4 на сто за всеки недостигащ месец, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната принципна позиция:

КРИБ е страна по подписаното Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство.

Неотдавна беше направена среща между министъра на труда и социалната политика и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

Предстои анализиране на договорените мерки, свързани с цялостната политика на пенсионната система. В тази връзка предложенията, свързани с пенсионния модел, е добре да бъдат разгледани в неговата цялост.

Относно предложението за ранно пенсиониране, КРИБ не еднократно е изразявал принципната си позиция за ограничаване броя на привилегированите групи и схемите за ранно пенсиониране. В посока ограничаване на ранното пенсиониране е и препоръка на Европейската комисия по отношение на България.