12.06.2018

Становище на КРИБ по Законопроект за Българската автомобилна камара № 854-01-43, внесен от Станислав Иванов и група народни представители

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес –  изразява своята подкрепа за приемането на предложения законконопроект, с който се предвижда създаването на Българска амтомобилна камара.

Според нас създаването на автомобилна камара е от важно значение не само за отрасъл транспорт, но и за цялата българска икономика. Със своя дял от над 15% от БВП, около 17 000 компании с лиценз за транспортна дейност / товарен и пътнически превоз/ и около 200 000 заети, отрасълът представлява значителна част от стопанството на страната. Извън това, е тясно свързан с много други отрасли като спедиционна и логистична дейност, складова логистика, лизингови и други финансови институции, застраховане, вносители на транспортна техника, доставчици на резервни части, горива и други. Растежът на отрасъла през последните 11 години е в пъти над средния за страната.

За да задържи достигнатото ниво и да продължи своето положително развитие, той се нуждае от добра организация на дейността, и по-специално – от орган, който да решава компетентно и навременно изключително наболели проблеми, както и да реагира адекватно на набиращия скорост протекционизъм в рамките на Европейския съюз.

Законът за БАК ще допринесе за единност в приоритетите на бранша, както и за представителност и защита на всеки превозвач независимо от мащабите на превозваческтата му дейност. Сега при 17 000 транспортни компании едва по-малко от 700 / около 4% / членуват в браншови организации. Останалите 96% не са представени в организация и съответно не могат да получават браншова защита, квалифицирана юридическа и друга специализирана помощ при осъществяването на дейността си в Европейския съюз.

Създаването на БАК с предвидените в законопроекта правомощия ще е и от изключително значение за интересите на потребителите – юридически и физически лица, свързани с изискванията и контрола върху техническата годност и обезопасяването на транспортните средства, тяхното поддържане в срока на лиценза.  При зачестилите случаи на аварирали по време на движение, запалили се и катастрофирали автобуси, довели до човешки жертви, камарата ще се яви солидна гаранция за недопускането на такива инциденти.

Ще се постигнат и други резултати в посока на развитието на транспортния отрасъл:

На първо място, ще е по-ефективно противопоставянето на протекционистките действия от страна на „Стара Европа“, най-високата точка на които засега е т.нар. „закон Макрон“.

КРИБ високо оценява усилията на народните представители и на правителството в защита интересите на българските превозвачи, но си дава сметка и за това, че регулирането на отрасъла в ЕС не е еднократен акт и ще продължи с високи темпове през следващите няколко години. Вероятността повечето предложения от страна на западните европейски държави да представляват реална заплаха за интересите на българския транспортен бизнес очаквано нараства. Опасения за протекционизъм са налице и относно Турция и Русия.

Възможността управителният съвет на камарата да предлага на министъра на транспорта да не издава или да отнема лицензи ще е проява на саморегулация на бранша и ще доведе до голяма степен до справянето с проблема на т.нар. „пощенски кутии“. Това са компании, които имитират дейност и отседналост в България, а в действителност са чужди – от страните на Стара Европа и на съседни нам страни извън ЕС –  осъществяващи дейност на техните територии. Действията на тези компании фантоми са в основата на мерките в т. нар. „закон Макрон“. На едни и същи адреси на адвокатски и счетоводни кантори са регистрирани стотици фирми с предмет на дейност „автомобилни превози“. Фрапиращ е случаят с установените 177 компании на адреса на кюстендилска адвокатска кантора. ИААА не разполага с кадрови  ресурс и  мотивация да се справи с проблема и той се превърна в проблем на целия ЕС.

Създаването на БАК ще създаде условия  и за по-доброто справяне с липсата на квалифицирина работна ръка и особено на шофьори за международен превоз. Камарата като обединение на целия бизнес ще има по-добри възможности за образователна квалификация, популяризиране на професията, създаването на трайни работни места с добри условия на труд и заплащане.

Не на последно място камарата ще създаде и  повече гаранции за недопускането на корупционни практики и скандали, каквито през годините все по-често се случват в Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.

КРИБ е изразила своето становище по повод на обсъжданата концепция за създаването на Българска автомобилна камара / изх. № 359-00-359 от 14.12.2017г./, което поддържа и с настоящето надгражда.

КРИБ подкрепя становището на най-големите браншови организации в транспорта БАСАТ и Съюз на международните превозвачи относно целесъобразността и правната обоснованост на предложения законопроект.

Приложение: Становище на КРИБ по концепцията за създаване на автомобилна камара.