02.12.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА – ЧЛ.402 И ЧЛ.404, ВНЕСЕН В НСТС

Във врзка с анализа на действащата практика и констатацията на органите ИА ГИТ, НАП и НОИ за случаи на злоупотреба с лични данни на работници и служители, при което името и ЕГН се използват, за да бъде извършена регистрация на трудов договор, без такъв да е скючван между страните, като в тези случаи лицето, с чиито лични данни е извършена злоупотреба, придобива статут на работник или служител. Този факт практически се явява пречка пред работника за сключване на друг трудов договор на пълно работно време, регистрация в Бюрото по труда като безработно лице, задължения на лицето от данъчен и осигурителен характер и т.н. В същото време липсва законова норма, с която засегнатото лице да може да прекрати фиктивния трудов договор с несъществуващия работодател и да поиска заличаването му, тъй като при сега действащата правна уредба, уведомление за прекратяване на трудов договор може да се даде само от работодателя и не се предвижда служебно заличаване на направения запис на сключен трудов договор, в случаите, когато страните твърдят, че няма съществуващо трудово правоотношение.

В тази връзка Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя направените предложения, отнасящи се до изложения казус, с което ще се запълни съществуващата непълното в законодателството.

Що се отнася до допълнителните предложения, свързани със сроковете за уведомление за сключен трудов договор и изискването по чл.62, ал.4, с което при пропуснат срок за подаване на уведомление това може да стане само след предписание от Инспекцията по труда, считаме, че е необходимо да се търси решение по – скоро към либерализация на режима, чрез удължаване на срока за регистрация на договора, както и отпадането на изрично предписание от ГИТ, като основание за неговата регистрация. Целта на уведомителния режим е в интерес и на работодателя, и на работника, и не би следвало да се ограничава възможноста за регистрация на трудов договор като тя се обвързва с преклузивен срок.