19.07.2010

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 

ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално

                        осигуряване – Изх. № 03-1314 от 7.07.2010 год на МТСП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че сегашният момент на криза е изключително подходящ за преразглеждане на стратегията на пенсионния модел и предприемане на решителни промени за стабилизиране на системата и връщане на доверието към нея, преосмисляне на модела и премахване на всички привилегии, несправедливости, несъвършенства, наследени от различни периоди, компромиси, които са били правени във времето. В предоставения ни проект на ЗИД на КСО се съдържат както някои промени свързани с прецизиране и подобряване или въвеждане на нови разпоредби, така и принципна промяна на философията на пенсионния модел в солидарния стълб. В тази връзка позицията ни ще бъде концентрирана именно върху концептуалната промяна на пенсионния модел, отчитайки предизвикателството, пред което е поставена пенсионната система в следствие на отрицателния демографски прираст, застаряване на населението, емиграция на лицата в трудоспособна възраст, нарастване на безработицата, нисък процент на заместване на осигурителния доход с пенсия, недоверие и отлив от системата. КРИБ изразява принципната си подкрепа с направените предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване свързани с:

·        Промяна в критериите за достъп до пенсия чрез повишаване продължителността на осигурителния стаж с 3 години, което ще доведе до увеличаване на периода за принос на хората в осигурителната система. Мярката безспорно е резултат от отчитане застаряването на населението, като момента на въвеждането й изцяло зависи от финансовото състояние на системата и актюерските разчети;

·     Предложените промени в начините на изчисляване размерите на пенсиите и превръщането на осигурителен стаж от различни категории, като този стаж ще се превръща само като три години осигурителен стаж от първа категория или четри години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория;

·        Предложенията свързани със стимули за отложено пенсиониране – 3% за всяка година осигурителен стаж след определената възраст;

·        Предложенията свързани с възможността да се пенсионираш преди да имаш необходимия осигурителен стаж;

·        Въвеждане на гъвкав механизъм за осъвременяване на пенсиите, като се отчита инфлацията, нарастването на брутния вътрешен продукт и на осигурителния доход;

·    Предложените промени в съответствие със заложените цели в стратегия "Европа 2020" за повишаване на заетостта, включително чрез активно стареене и удължаване на трудовия живот, като се дава възможност на работниците и служителите да полагат труд независимо дали са придобили право на пенсия или не;

·        Предложените промени за премахване на максималния размер на обезщетенията за безработица;

·   Предложенията свързани с увеличаване и уеднаквяване на периода за изчисляване на обезщетенията изплащани от ДОО за трудоустрояване, временна неработоспособност, бременност и раждане и безработица;

и счита за неприемливо предложението свързано с:

·        Въвеждане на амнистия върху лихвените плащания на лицата, които имат задължения към ДОО до края на текущата година. Подобня мярка не само ще натовари от финансова гледна точка пенсионната система, но предразполага към неспазване на законовите норми и поощряване на некоректните длъжници за сметка на коректните. Ако с това предложение се цели по-голяма събираемост и приход в ДОО, то тогава срока на амнистия може би следва да бъде до края на годината, а не първото полугодие на 2011 г.;

Направените предложения за промени в КСО са частични и обхващат само солидарния стълб на пенсионния модел, като отсъства информация за пенсионната система като цяло. КРИБ счита, че в новата пенсионна стратегия трябва да бъде засилена ролята на втория и третия стълб. Там също има нужда от реформи, от промяна на регулациите и от промяна на инвестиционните ограничения, по които частните пенсионни фондове могат да управляват портфейлите си, така че в крайна сметка натрупаният там капитал да е по-гъвкав и да може да създаде по-голяма стойност във времето, за да може вторият и третият стълб логично да заместят в по-голяма степен да дохода, докато хората са били активни.

Наред с това в пенсионната стратегия е подценена ролята на Сребърния фонд като източник на средства, като капиталов елемент в солидарния стълб и неговите възможности и развитие на различни механизми за допълнителни финансови средства.

 В тази връзка са направените предложения на КРИБ при предишни обсъждания, част от които не са приети и развити в предложения законопроект, а именно:

1.      Увеличаване размера на личната осигурителна вноска в УПФ, което ще позволи формираната допълнителната пенсия да изиграе чувствителна роля в общия размер на окончателната пенсии. Осигурителната вноска в размера, в който е определена, не е достатъчен за постигане на такава сума на натрупване по индивидуалните партиди на осигурените лица в УПФ на базата, на която при пенсиониране тези лица да получат задоволителна допълнителна пенсия, която да достига коефициента на заместване от порядъка на стратегически поставената цел – 20%.

2.      Липсва обвързаност между жизнения цикъл на осигурените във втори и трети стълб лица и инвестирането на техните средства. Все по-остро се усеща необходимостта от различен инвестиционен подход към средствата на осигурените лица и предоставяне на различни алтернативи за риск и доходност свързани с жизнения цикъл на осигурените лица. Постигането на чувствително намаляване на риска на средствата на осигурените лица, които са в предпенсионна възраст, и обратно – завишен риск на тези, които влизат на пазара на труда. Създаване на по-ефективна инвестиционна дейност, отговаряща на интересите на осигурените лица, която да засили конкуренцията между пенсионните дружества и гарантиране на минимална доходност в допълнителните задължителни пенсионни фондове.

3.      Оптимизиране на цената на услугата в задължителното допълнително пенсионно осигуряване чрез поетапното намаляване на таксите и удръжките, събирани в полза на дружествата, успоредно с увеличаването на осигурителната вноска, с цел нарастване на средствата в индивидуалните партиди на осигурените лица и повишаване коефициента на заместване.

4.      Въвеждане на диференциран подход при определяне на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите лица по отделни групи професии и въвеждане на нов подходпри определяне на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, които да гарантират най-малко минимална/средна пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съществуващия модел поставя определени групи осигурени лица в по-облагодетелствана позиция в сравнение с останалите осигурени.Преглед на професиите включени в привилегированите групи лица за работещите в първа и втора категория труд и за ползващите права за ранно пенсиониране по чл. 69 КСО и тяхната преоценка.

5.      Разтоварване на системата от всички несвойствени плащания.От фонд "Пенсия" да се изплащат само пенсиите за трудова дейност в техния действителен размер, всички други доплащания да се поемат от съответните институции на база подоходен тест.

·        Необходимо е да се направи разграничение между пенсиите за трудов стаж и социалните пенсии, като социалните плащания се прехвърлят към социалното подпамагане.

·        Прехвърляне към НЗОК на обезщетенията за болест, доплащането при инвалидни пенсии за признат стаж и органите на медицинска експертиза за работоспособността, така че контролът върху издаването на болничните листове и вземане на решенията за инвалидизиране да се извършва от органа който разполага с фондовете за плащане на обезщетенията.

6.      Възстановяване на фондовия принцип на бюджетиране на държавното обществено осигуряване, което да създаде възможност за натрупване на средства по отделни фондове и прилагане на различни механизми за инвестиране и финансиране на недостига в системата в дългосрочен план.

София, 19 юли 2010 год.

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор