23.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, № 354-01-57, ВНЕСЕН ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с внесения проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н.п. Явор Куюмджиев и група народни представители, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата изразени от фирмите членове на организацията и ги обсъди в Комитет "Енергетика" на КРИБ изразява следната позиция:

Изразяваме своето безпокойство от изключително неустойчивата законова и регулаторна рамка в енергийния сектор. Постоянното предлагане на ЗИД на ЗЕ прави енергийния и индустриалния сектори неатрактивни за продължаване на съществуващи и за привличане на нови индустриални инвестиции. В тази връзка настояваме Народното събрание и Министерски съвет да предприемат и провеждат една по-консервативна и по-устойчива във времето стратегия за развитие на енергийното законопроизводство. Настояваме за провеждане на по-конструктивна политика по отношение на компаниите и услугите в енергийния сектор. Имиджът на българската енергетика трябва да се възстанови. Всяко недобре обмислено и политически конюнктурно решение спрямо необходимите инвестиции и ниво на обслужване в българските енергийни компании води до негативни рефлекторни последствия в българските индустриални сектори и предприятия, трудова заетост и безработица.

Днес страните членки на ЕС са заплашени от деиндустриализация. България също страда от скъпата енергия – високи цени на електроенергия и скъп придоден газ. Застрашените сектори създават най-високата добавена стойност за икономиката. Това са експортно-ориентирани предприятия, които работят в жестока конкуренция.

България спешно се нуждае от консенсус сред политическите елити за стабилизиране на енергетиката и оттам на индустрията. Енергетиката ще излезне от кризата, при наличие на политики, които са нечувствителни към смяната на правителства и парламенти. Всяко друго решение ще има забранително висока цена за икономиката и жизнения стандарт на населението.

Подкрепяме всички законодателни инициативи, свързани с изграждането и прилагането на една нова, съвременна концепция на взаимоотоншенията между дружествата и техните клиенти, която да даде възможност българските потребители да получават качествена услуга и същевременно да осигури възможност на енергийните дружества да подобряват дейността си.

Вярваме, че направените предложения имат своето систематично място в нормативната уредба регламентираща тези взаимоотношения, но поради твърде детайлното уреждане на отношенията респективно правата и задълженията на страните, считаме че систематичното място на тези предложения е в Общите условия на дружествата, одобрявани от ДКЕВР, в качеството му на независим орган и балансьор между интересите на клиентите и дружествата или в съответните правила – Правила за измерване на количествата електрическа енергия, а не в закона.

Наред с това изразяваме принципната си позиция, че предложения за промени в законодателството би следвало да бъдат придружени от анализ на въздействието от прилагането на съответните предложения, с цел ясно проследяване на реалните ежемесечни разходи, които предложените промени ще предизвикат. Обръщаме внимание, че за осъществяването на предлаганите от вносителя промени се изисква автоматизиране и доработка на бизнес процесите в информационната система SAP – разходи, които дружествата е необходимо да направят допълнително.

Според експертите в КРИБ промените в нормативната уредба би следвало да бъдат насочени към съвременните методи за инфоармиране на клиентите, а не връщане и спъка назад към информираност задължително само по конвенционалния начин – чрез писма по пощата, което от своя страна ще доведе до излишно увеличаване на оперативните разходи на дружествано, но е и в разрез с изискванията и кампаниите за опазване на околната среда и екологосъобразно потребителско поведение.

Също така считаме, че е необходимо създаването и съществуването на нормативни предпоставки за недискриминационно отношение и равнопоставеност на гражданите и защита на правата на коректните потребители. В тази връзка направените предложенията свързани със защита правата на битови клиенти, които са недобросъвестни ("отлагане" на плащането за една категория клиенти, забрана за преустановяване на захранването, премахване на цена за възстановяване на захранването при неплащане, освобождаване от разходите за метрологична експертиза дори при доказана манипулация) от гледна точка на бизнеса са неприемливи и ще доведат отново до кръстосано субсидиране поради нарушавана на принципа всеки да възстановява разходите, които сам е предизвикал.

Предложеното въвеждане на забрана за съставяне на констативен протокол в отсъствието на клиента, според експертите в областта ще блокира едно съществено направление от лицензионната дейност на операторите на електроразпределителни мрежи, а именно – задълженията във връзка с поддържането на средствата за търговско измерване в изправно състояние и създава предпоставки за некоректно потребителско поведение и целенасочен отказ от присъствие за съставяне на протокола. Възможността за съставяне на протокол в присъствието на независим свидетел е общоприета практика, използвана във всички други сфери на обществения живот и недопускането и при регулирането на обществените отношения в сектор енергетика е проява на дискиминация.

 

Като изразихме принципната си позиция по предоставения ни законопроекта предлагаме на Вашето внимание следните конкретни предложения:

 

1.      В § 2 предлаганата нова ал.3 на чл.98а да придобие следната редакция: 

"(3) В случай, че отчетените показания за консумирана електрическа енергия са повече от два пъти по-високи от тези за същия период през предходната година, клиентът има право да подаде възражение срещу сметката. Крайният снабдител няма право да преустановява снабдяването с електрическа енергия до приключване на проверката или до разрешаване на спора с влязло в сила съдебно решение, в случай на съдебно оспорване, като клиентът е длъжен да заплаща всички останали свои задължения, които не са предмет на оспорване."

Мотиви:

Определянето на обективен и универсален критерий, който да е приложим във всички случаи и който да отразява всички възможни вариации на реалните казуси, които могат да възникнат, е изключително трудно. Разбираме замисъла на предложените промени, но считаме, че с така направеното предложение няма да се постигне желания резултат. В тази връзка предлагаме като критерий да се ползват количества електрическа енергия, а не дължими суми по сметки, като по този начин ще се елиминира влиянието на разликите в цените на електрическата енергия и мрежовите услуги, които неминуемо ще възникнат при сравняване на сумите по сметката една година назад, както и сравнението със същия период на предходната година е по-коректно с оглед сезонността на потреблението. Наред с това предлагаме изрично да се запише, че наличието на оспорена сметка от страна на клиента, не го освобождава автоматично от задължението му да заплаща следващите дължими суми за електрическа енергия и мрежови услуги, които не са предмет на възражение и оспорване. Отсъствието на подобно изрично записване според нас ще създаде предпоставки за злоупотреба с право от страна на некоректни клиенти и ще създаде риск за своевременно разплащане между всички участници във веригата към обществения доставчик и производителите на електрическа енергия.

 

2.      В § 3 предлаганата нова ал.4 на чл.98а да придобие следната редакция: 

"(4) Крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента в случаите, когато предприема временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия поради неизпълнение от страна на клиента на задължението му за заплащане на дължими суми по договора. Уведомяването се извършва по подходящ начин – по телефон, факс или електронна поща, когато клиентът е предоставил такива данни." 

Мотиви:

Направеното предложение в § 21, с което се предлага дефиниция на "лично уведомяване на клиента" според нас е неясна. Дефиницията обхваща не само лично уведомяване, но са описани и други възможни начини на уведомяване на клиента. В тази връзка предлагама в съответната алинея изпрично да се опишат възможните начини за информиране на клиента. Развитието на съвременните технологии предоставя голямо разнообразие от канали за комуникация с клиента, но за да могат те да бъдат използвани ефективно, е необходимо самият клиент да е предоставил необходимите данни на крайния снабдител. Практиката на Дружеството показва, че все повече клиенти ползват алтернативни начини за контакт – телефон, факс, електронна поща. Изискването за минимален срок от 3 дни преди датата на прекъсване отново ще изиска надграждане на информационните системи и ще доведе до допълнителни разходи за дружествата, а от там и за крайния потребител. На практика във фактурите има предварително обявление за датата, на която хипотетично, при незаплащане, би било преустановено електроснабдяването.

 

3.      В § 5 предлаганата нова ал.3 на чл.104а да придобие следната редакция: 

"(3)В случай на временно преустановяване на снабдяването на клиент по искане на крайния снабдител, поради неизпълнение на задължения за плащане по договора за продажба на електрическа енергия, Операторът на разпределителната мрежа възстановява снабдяването, след извършване на плащането, включително на цената за възстановяване, в срок до 12 ч. (дванадесет ч.) на следващия календарен ден от подаване на искане за товаСрещу допълнително заплащане възстановяването на снабдяването се осигурява в срок до 6 (шест) астрономически часа след изпълнението на всички условия за възстановяването."

Мотиви:

Премахването на цената за възстановяване ще доведе до това, че разходите за повторно включване няма да бъдат плащани от тези, които ги предизвикват под формата на допълнителни услуги, а ще трябва да се плащат от всички останали коректни потребители, които си плащат сметките в срок. С оглед на това премахването на цената за възстановяване ще наруши баланса между интересите на клиентите и оператора на разпределителната мрежа до степен на толериране на некоректните потребители, за сметка на изрядните, както и ще наруши европейските принципи всеки да възстановява разходите, които предизвиква сам. Считаме, че с приемането на целия комплекс от мерки, които се предвижда да бъдат въведени в защита на потребителя – задължително предварително уведомяване преди преустановяване, практическа възможност за оспорване на всяка сметка и "отлагане" на плащането, придружени със забрана за преустановяване на захранването за периода на проверката и т.н., правата на клиентите ще бъдат гарантирани в значителна степен. При определянето на срока, в койтжо разпределителното дружество следва да възстанови захранването следва да се отчитат и множеството фактори като възможните начини, по които клиентът ще заплати просрочените сметки и комуникацията на посредниците и техните информационни системи при събирането на плащанията и крайния снабдител. Друг фактор, който заслужава особено внимание е отдалечеността и географските характеристики някои населени места.

 

4.      В § 6 предлаганата нова ал.4 на чл.104а да придобие следната редакция: 

"(4) В случай на заявяване на метрологична експертиза на средство за търговско измерване от клиент, същата се извършва от оправомощено лице по реда и условията на действащото законодателство. Средствата за търговско измерване се демонтират и съхраняват от електроразпределителното предприятие, като същото осигурява изпращането им на компетентния орган за метрологичен надзор, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа. Разходите за метрологична експертиза на средство за търговско измерване са за сметка на страната, инициирала проверката. В случай, че инициативата е на клиента и проверката установи, че метрологичните и техническите характеристики не съответстват на нормираните за даден тип средства за търговско измерване, или се установи друго отклонение в измерването, операторът на разпределителната мрежа възстановява разходите на клиента в срок до 7 (седем) дни от датата на уведомяване на клиента за резултатите от проверката."

Мотиви:

Предлаганата редакция запазва принципния подход за заплащане на разходите за метрологичната проверка в зависимост от резултатите от нея и ограничава възможностите за злоупотреба с права. Трябва да отбележим, че предложените от вносителя промени ще натоварят допълнително и в непредвидими граници разпределителните дружества. Считаме, че материята относно правата и задълженията при проверки на средствата за търговско измерване са предмет на уредба в Правилата за измерване на количествата електрическа енергия и не следва да се регламентират на ниво – закон.

 

5.      В § 7 предлаганата нова ал.5 на чл.104а да придобие следната редакция: 

(5) Операторът на разпределителната мрежа дължи обезщетение на клиентите при отклонение от допустимите показатели за качество на електрическата енергия в размер на 10 % от стойността на използваните количества електрическа енергия с доказани отклонения в качеството, регистрирани от изправни регистриращи апарати, монтирани на мястото на измерване на електрическата енергия, без да е превишена предоставената мощност. Операторът на разпределителната мрежа дължи обезщетение за всички имуществени вреди, които клиентът е претърпял от некачествено снабдяване с електрическа енергия. Обезщетенията по този ред могат да бъдат претендирани в срок до 3 седмици от настъпване на събитието." 

Мотиви:

Следва да отбележим, че по отношение на показателите за качество на електрическата енергия, по-голямото количество електромери (бит и малки стопански фирми) не регистрират напрежение и честота на доставяната енергия. Подмяната с такива, които да имат такива функционалности, ще изисква нови инвестиции, които не са включени в цените на операторите на разпределителни мрежи. Действително, диспечерските дневници се съхраняват за значително по-дълъг период от 3 години, но твърде често причина за щетата е авария в мрежата, причинена от работа на трети лица, които не са на мястото на аварията при пристигането на екипите на разпределителното дружество. Доказването на твърдени неимуществени вреди е изцяло в тежест на клиента и липсва практика на административни органи относно признаването на размера на подобни.

 

6.      В § 8 предлаганата нова ал.6 на чл.104а да отпадне.

Мотиви:

Считаме, че предложеният текст не е и в интерес на клиентите, тъй като създава възможност за целенасочено съботиране дейността на оператора на мрежата и се стимулира нерегламентираното ползване на енергия. При проверка на средствата за търговско измерпване, резултатите от проверката се обективират в документ – констативен протокол, който в практиката се е наложило при отсъствие на клиента, или при целенасочен отказ на клиента да присъства на проверката на средствата за търговско измерване, или при демонтажа му, констативният протокол да се подпише от независим свидетел, който не е служител на Оператора.

 

7.      В § 10 предлаганото допълнение на ал.1 на чл.123 да отпадне.

Мотиви:

Разпоредби, осигуряващи облекчени условия и защита на уязвими клиенти – лица, имащи право на помощи за отопление, са предвидени в проекта на общи условия на крайния снабдител. Задължения, натрупани за срок, по-дълъг от два месеца или задължения в размер, надхвърлящ половината от минималната работна заплата за страната, ще се явят обременителни за клиентите и ще създадат предпоставки за още по-затруднено плащане и към настоящия момент временното преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не се реализира в ден предшестващ почивен ден или официално обявен за такъв ден.

 

8.      В § 19 предлаганата нова ал.4 на чл.206 да отпадне.

Мотиви:

Предлагаме този текст да отпадне, тъй като преповтаря текста на съществуващата ал.3 на чл.206 относно трикратния размер на санкцията при повторност на нарушение.

 

9.      В § 20 текста да се измени така:

1.      Ал.1 да придобие следната редакция:

"Крайните снабдители на електрическа енергия, крайните снабдители на природен газ, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи привеждат Общите условия по чл.98а, чл.104а, чл.183а и чл.183б в съответствие с този закон, в шестмесечен срок от влизането му в сила."

2.      Ал.2 да отпадне.

Мотиви:

Предлагаме срокът да се удължи, тъй като следва да се съобрази технологичното време за провеждане на нормативно установената процедура за изменение и допълнение на общи условия съгласно Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и да отпадне ал.2,  тъй като общите принципи на правото и в частност чл. 26 от ЗЗД изрично предвиждат, в случаите на изменения в законодателството, разпоредбите на общите условия, които противоречат на тези изменениясе заместват от нормите на закона.

 

10.  Текста на § 21 да отпадне.

Мотиви:

Във връзка с направените предложения в § 3.