15.01.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, № 302-01-38, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Във връзка с внесения от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата на дружествата членове на организацията, изразява по-долу позицията си относно следното предложение:

" & 52 …чл.233 (4) Актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и индивидуални административни актове по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс може да се връчват на всяко физическо лице, което се намира в търговския обект и което е в граждански или трудови правоотношения с лицето, срещу което са издадени."

Мотивите ни срещу новия текст са, че чрез него се създават предпоставки за нарушаване правото на защита на проверяваното юридическо лице. Желаната бързина за започване на административно-наказателна процедура не бива да бъде за сметка на законното право на защита на проверяваното лице. Промяната е свъраза с, риска представляващите лица да бъдат възпрепятствани да вземат своевременно и компетентно отношение по наложената санкция. Единствено упълномощените и ръководните кадри в рамките на дружествата са компетентни и отговорни за контрола по прилагането на нормативните изисквания в ежедневната им дейност, докато останалите служители нямат такива правомощия, и в този смисъл не са в състояние да защитят интересите на дружеството. Наред с това тази промяна не кореспондира с дейсващото законодателство, като например Закона за административните нарушения и наказания, чийто разпоредби изискват връчването на административните актове на оправомощени лица.

На база на гореизложеното предлагаме & 52, с който се създава нова ал.4 в чл.233 да отпадне.