29.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ № 345-01-60, ВНЕСЕН ОТ АТАНАС МЕРДЖАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигураване и предлаганото изменение на чл.69, с което се предвижда отново придобиването право на ранно пенсиониране на военнослужещите да зависи единствено от изискуемия осигурителен стаж и да не бъде обвързвано с навършването на определена възраст, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната принципна позиция:

Съчетаването на солидарната отговорност с индивидуалния принос на осигурените лица и обвързването на осигурителния принос и размера на получаваната пенсия трябва да бъдат водещи при развитието на пенсионния модел. От изключителна важност за устойчивостта на пенсионната система е предприемането на мерки, насочени към равнопоставеност на осигурените лица и ограничаване броя на привилегированите групи за ранно пенсиониране.

Предлаганата промяна поставя в привилегировано положение една група осигурени лица, като се предлага придобиването право на пенсия на лицата по чл.69 да зависи единствено от осигурителния стаж, докато за всички останали осигурени лица това право е обвързано с изискване за осигурителен стаж и възраст.

Принципно считаме, че придобиването право на пенсия трябва да бъде обвързано с осигурителния стаж и възраст на лицето, в контекста на това изразяваме не подкрепа на направеното предложение.