12.02.2014

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗИД НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

По повод предоставения ни проект на ЗИД на ДОПК изготвен във връзка с постановено Решение на Конституционния съд и предложената промяна на разпоредбата на чл.169, ал.4 от ДОПК, когато лицето не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране, длъжникът да има право да заяви вида на задълженията които иска да погаси, като лицата при недостиг на средства за всички задължения имат право сами да изберат дали да погасят задълженията си за данъци или за задължителни осигурителни вноски.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя предложенията вариант, който предвижда единната сметка да бъде разделена на четири отделни сметки – за републикански данъци, за вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравноосигурителни вноски, като във всяка сметка първо се погасяват най-старите задължения.

Наред с това считаме, за необходимо:

–         В предмета на заповедта по чл.169, ал.4 да се включат ясни и недвусмислени, предварително известни на данъчните субекти правила, по които ще функционират сметките;

–         Действията на органите по приходите, когато не са съобразени с утвърдените в заповедта правила да подлежат на обжалване;

–         Преходният режим, чрез който се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК, да заявят кое задължение да се погаси да се отнася за всички необвързани суми по данъчно-осигурителните сметки за данъчно задължените лица, без значение дали те са постъпили преди или след въвеждането на единна сметка, като данъчно задължените лица имат възможност да избират по какви текущи и бъдещи видове задължения да бъдат пренасочвани тези техни суми.

–         Информацията за такива суми да бъде предоставена не само на гишета в офисите на НАП, но и да бъде видима за данъчно задължените лица в онлайн справките на електронни услуги, предоставяни от НАП.

–         Удостоверението за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 ДОПК да подлежи на оспорване относно съдържанието на този документ не само пред териториалния директор, но и пред съда.

Във връзка с предлагания преходен режим считаме, че с разпоредбата на & 5, ал.1 от ПЗР на проекта на ЗИД на ДОПК практически се отнема на данъчните субекти възможността да упражняват правото си на избор, поради което предлагаме ал.1 да отпадне, а в ал.2 на същия параграф да се даде възможност и за подаване на искане по чл.129, ал.1 ДОПК в рамките на тримесечния срок.