16.11.2022

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 144-00-144
София 2 ноември 2022 год.

Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) принципно подкрепя Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

Подкрепяме промените в ЗДДС, като целящи постигане на съответствие на българското ДДС законодателство с европейското и въвеждане и отразяване на решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС), както и отстраняване на установени от Европейската комисия несъответствия в ЗДДС и премахване на възникнали в практиката затруднения при прилагане на националното законодателство.

В частност подкрепяме въвеждане в ЗДДС на конкретна уредба за корекция на данъчната основа на доставката в случай на пълно или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо в съответствие с възможността, предвидена в чл. 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС).

Конкретните ни бележки по проекта са следните:

По предложението за нов чл. 126а:

  1. В ал. 1, т. 3 забраната за корекция в хипотеза, в която вземането е прехвърлено възмездно следва да се прилага единствено при цесия по номинал. В останалите случаи, когато доставчикът е продал своето вземане под номинал на практика е налице хипотеза на частично неизпълнение. Считаме, че такъв доставчик следва да бъде третиран при равни условия, като останалите лица с частично неплатено вземане;
  2. Подкрепяме проекта на разпоредба на ал. 2, т. 6 като конкретна и ясна за изпълнение.

По предложението за нов чл. 126б:

  1. Предложеното в ал. 1 изискване за въвеждане на срок за издаване на кредитно известие по чл. 115 до размера на пълното или частично неплащане по доставката в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелството по чл. 126а, ал. 2, т. 1-6 е твърде обременително и ограничаващо, което е в противоречие с разпоредбата на чл. 90, параграф 1 от Директивата за ДДС и практика на СЕС по тази разпоредба. Предлагаме тримесечния срок да отпадне или алтернативно да се предвиди по-дълъг срок;
  2. Горните ни коментари важат в пълна сила и по отношение предвидения в ал. 2 тримесечен срок за издаване на протокол. Предлагаме уточнението в текста, за да се разграничат изискванията, приложими към нерегистрирани и регистрирани по смисъла на ЗДДС получатели на доставки.
  3. По отношение разпоредбата на ал.3 – Считаме, че третата хипотеза от разпоредбата  следва да отпадне, доколкото търговците нямат информация дали получателите на доставките използват същите за облагаеми или необлагаеми доставки, съвестно не могат да изпълнят изискването на разпоредбата.
  4. По отношение разпоредбата на ал.4 – Считаме, че същата следва да отпадне, доколкото ще създаде за търговците сериозни трудности по прилагането й, особено в случаите на доставки на услуги, по отношение на които е на практика невъзможно да се определят видове и размери на пряко свързаните разходи. Алтернативно, разпоредбата може да се редактира, като се предвиди приложение само по отношение доставките на стоки.
  5. Предложената разпоредба на ал. 5 е несправедлива – дори и при липса на вина от страна на доставчика, върху него се възлага тежестта на данъка.

Предлагаме следната редакция на чл.126б:

Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане

Чл. 126б (1) Когато получателят по доставката е регистрирано по този закон лице или е било регистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени условията, посочени в чл. 126а, ал. 1, т. 1 – 5, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика чрез издаване на кредитно известие по чл. 115 до размера на пълното или частично неплащане по доставката в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелството по чл. 126а, ал. 2, т. 1-67.

(2) Когато получателят по доставката е нерегистрирано по този закон лице или е било нерегистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени условията, посочени в чл. 126а,  ал. 1, т. 1 – 4, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика чрез издаване на протокол по ред определен с правилника, в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелството по чл. 126а, ал. 2, т. 1-7 и са изпълнени условията по чл. 126а, ал. 1, т. 1-4.

(3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация по чл. 126а, ал. 2, т. 7.

(45) Издаденият протокол по ал. 2 се отразява със знак (-) в дневника за продажби и справка-декларацията в съответния данъчен период.

(56) Когато доставчикът, регистрирано по този закон лице получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисления данък са намалени по чл. 126а,  ал. 1, или вземането по доставката е  погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, лицето е длъжно да издаде дебитно известие през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката.

(67) Когато доставчикът, регистрирано по този закон лице получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисления данък са намалени по чл. 126а,  ал. 2, или вземането по доставката е  погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, лицето е длъжно да издаде протокол през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката. Издаденият протокол се отразява със знак (+) в дневника за продажби и справка-декларацията.

По предложението за нов чл. 126в:

  1. Следва да се дефинира понятието „на цена, която значително се отличава от пазарната цена“ – при какво отклонение доставката "значително се отличава" от пазарната цена.

По липсата на преходни и заключителни разпоредби, регламентиращи заварените положения:

  1. Считаме отпадането на първоначално предвидените преходни и заключителни разпоредби, касаещи неприключилите към датата на влизане в сила на този закон административни и съдебни производства за силно смущаващо, ще останат нераглементирани хиляди случаи на несъбрани вземания, относно които търговците няма да имат яснота за начин на данъчно третиране, съответно  настояваме текстовете да бъдат включени в първоначалния си вид:

„(1) Когато данъчно задължени лица преди влизането в сила на този закон са подали искане за възстановяване на ДДС, начислен по доставки, за които е налице окончателна несъбираемост на вземането по доставката или е доказана вероятната му несъбираемост, и искането е подадено в срока по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, се смята, че искането е подаден в срок, дори и кредитните известия да са издадени след изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване на ДДС.

(2) Настоящият параграф се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този закон административни и съдебни производства.“

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС