16.11.2022

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 141-00-141
София 2 ноември 2022 год.

Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява становище в подкрепа на Законопроекта за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-202-01-21, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

Проектът на ЗИД на ЗДДФЛ е изготвен с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и направените в проекта предложения са насочени към улесняване на данъчно задължените лица.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС