16.11.2022

Становище на КРИБ по ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

Изх. № 140-00-140
София 2 ноември 2022 год.

Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) изразява становище в подкрепа на Законопроекта за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г.

Проектът на ЗИД на ЗКПО е във връзка с изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по реда на ЗКПО и създаване на възможност за продължаване на прилагането на данъчното облекчение, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС