23.09.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКОЛОГИЧНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ОТМЯНА НА ИЗДАДЕНИ ОТ МОСВ РАЗРЕШИТЕЛНИ

От встъпването си в длъжност през юли новото ръководство на МОСВ в лицето на министър Нона Караджова и заместник-министър Евдокия Манева демонстрираха решимост за взимане на решения, основаващи се на законност, опазване на околната среда, прилагане на модерни миннодобивни методи и устойчиво развитие. Като най-голямата организация на едрите и средните частни предприятия в страната, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) категорично смята, че всички инвеститори имат нужда от бързи и основаващи се на закона решения. Новото ръководство на МОСВ с първите си действия показа, че е решено да поднови работата на комитети и работни групи по различни проблеми в околната среда, засягащи пряко инвестиционните интереси на бизнеса. В същото време беше даден ход на отдавна забавени проекти чрез премахване на мълчаливия отказ и свързаните с него корупционни практики. По нареждане на министър Нона Караджова служителите на МОСВ започнаха да разглеждат всички забавени заявления и да се произнасят по тях.

В същото време след като констатира, че град Кърджали и околността години наред са най-горещата точка в страната по екологични замърсявания, новото ръководство на МОСВ, още на първото заседание на Висшия експертен екологичен съвет на 5 октомври, в две от четирите точки на дневния ред даде старт на модернизацията на кърджалийските предприятия. С тези решения най-после могат да започнат екологични програми за защита на здравето на работниците, на населението, и за опазване на околната среда. КРИБ категорично смята, че предишната администрация на МОСВ, чрез забавяне на разрешителните за модернизация на 150 големи предприятия, ги е принуждавала те да продължават да работят като големи замърсители. В този смисъл забавянето на разрешителните осуети отварянето на нови работни места и привеждането на производствата им в режим на липса на замърсявания, с което беше ощетено и местното население.

По тези причини са и непонятни организираните протести срещу предприетите от МОСВ решителни промени. Тези протести ни напомнят познатите вече схеми за използване чрез външно финансиране на общественото мнение в интерес на тези, които до вчера обвързваха разрешителните режими с личен или партиен интерес.

Според КРИБ подходът на новото ръководство на МОСВ ще доведе до съществени преки и непреки ползи за националната икономика. В тази връзка Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България подкрепя предприетите от МОСВ конкретни действия за разрешаването на бавени с години проблеми. Ако новото правителство наистина има волята и желанието да промени инвестиционния климат в България и да предотврати по-нататъшни загуби и пропуснати ползи за бизнеса, трябва да продължи да работи по начина, който показва МОСВ, балансирайки между интересите на бизнеса и на обществото.