23.10.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, № 302-01-21, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Във връзка с внесения проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата изразени от фирмите членове на организацията и Българската асоциация за лизинг, колективен член на КРИБ, изразява следната позиция:

При подготовката на предложенията сме се ръководили от стремежа за приложението на най-добрите Европейски практики по отношение на облагаемостта на ДДС.

Предложените редакции са с цел постигане на по-голяма яснота на нормата и избягване на възможностите за различно тълкуване както от страна на приходната администрация, така и от отделните лизингови компании и други частно правни субекти.

По този начин ще бъдат постигнати основните цели на всяка правна норма, а именно – създаване на стабилност в регулираните отношения, както и осигуряване на предвидимост относно последователното и еднаквото й прилагане и от субектите на закона, и от органите, оправомощени да следят за неговото спазване.

 

1.В § 1, т.1 предлагаме следната редакция:

1.      В ал.2 т.3 се изменя така: 

"3. фактическото предоставяне за ползване на стока на лизингополучател по договор за лизинг, с който се прехвърят всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката, и изрично е предвидено прeхвърляне правото на собственост върху стоката към края на договора или сборът от нетните вноски по договора за лизинг, е практически идентичен с пазарната стойност на стоката към датата на предоставянето й за разпореждане;" 

 

2.В § 27 т.1 израза "1 януари 2013 г." а се замени с "1 януари 2014 г."

Мотиви:

Правната логика и осигуряването на правна стабилност изисква законът за ДДС – като материален, а не процесуален закон – да няма обратна сила, като се запази режимът на ДДС за сделки със заварено положение преди влизането на закона в сила.

 

3. В § 26 се създават нови т.3 и т.4  със следното съдържание: 

3.      Създава се т.72: 

"72. "Нетни вноски по лизингов договор" са дължимите суми от лизинго- получателя по договора, с изключение на доставките на финансовите услуги по чл.46, ал.1, т.1, други такси по договора, суми за застраховки, местни данъци и такси, стойността на опцията за прехвърляне на собствеността на стоката и дължимия данък по този закон."

4.      Създава се т.73: 

"73. "Практическа идентичност" 

Мотиви:

С т.3 на чл.6, ал.2 се въвежда ново понятие "практическа идентичност". Понятие, с което до този момент не борави нито един данъчен нормативен акт в Р България. Считаме, че е от изключителна важност в допълнителните разпоредби на ЗДДС да бъдат определени ясни, обективни и недопускащи варианти за тълкуване критерии относно определяне на практическата идентичност за целите на изменената разпоредба. Конкретизацията на понятието очакваме да бъде предложена от законодателя в зависимост от вложения замисъл при подготовката на предложенията за промяна на чл.6, ал.2, т.3.