16.09.2008

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и направените вече предложения от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България допълнително представя следното предложение:

1. Да се създаде нов параграф 10а със следното съдържание:

"§ 10а. В чл.146, ал.1 числото 150 се заменя с 360"

Мотив

Съгласно действащото ни трудово законодателство по изключение се допуска полагане на извънреден труд, като продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа. Тази правна норма действа от началото на 1993 год. С промените на Кодекса на труда от края на 1992 год. тази норма е била завишена от 120 часа на 150 часа и от тогава не е променяна, въпреки променилите се икономически условия.

Предложението, което се прави от Конфедерацията на работодатилите и индустриалците в България след съгласуване в Комитета по човешки ресурси на КРИБ и по настояване на фирми – наши членове, е тази продължителност да бъде завишена от 150 часа на 360 часа максимална продължителност на извънредния труд, който един работник или служител може да положи в рамките на една календарна година при непроменени други условия, свързани с изискванията за разрешаване на полагане на извънреден труд.

Предложението ни е в пълно съотвествие, както с Директивите на ЕС, регламентиращи организацията на работното време, така и с ратифицираните от наша страна Конвенции на МОТ относно работното време и спазването на непрекъсната минимална междудневна и междуседмична почивка и условията за полагане на допълнителен труд, както и с принципа за защита на безопасността и здравето на работниците.

Предложението е направено в съотвествие с практиките в Централна и Източна Европа, където предвижданият праг е значително по-висок от този в РБългария. Така например в Румъния регламентираният праг за максимална продължителност на положения извънреден труд в рамките на една календарна година е 360 часа, за Република Чехия този праг е 416 часа, за Унгария 200 часа, съседна Гърция няма лимит и т.н.

Основанието ни да направим подобно предложение се дължи изключително на това, че все повече инвеститори на българския пазар имат планове да разширяват производствените си капацитети във връзка с нарасналото търсене, особенно в областта на бързооборотните стоки. Инвестициите в нови съоръжения и машини се защитават въз основа на възможностите за пълно натоварване на техните капацитети, както и достигане на максимална производителност. В много случаи това налага преминаване в неперкъснат режим на работа. Непрекъснатият режим на работа на 8-часови смени генерира допълнителни часове извънреден труд, от които работниците биха могли да заработват допълнително, а работодателят да има полза от поддържането на висока производителност и ефективност вследствие на поддържането на постоянен състав на екипите.

Така например в хранително-вкусовата индустрия на производствените линии работят малки екипи от 5-6 работника. Ефективността и производителността на производствената линия зависят изключително от добрата комуникация и постоянния състав на тези екипи. При работа на три смени и седемдневна работна седмица се появява необходимост от повече работни смени на седмица. При поддържане на няколко постоянни екипа от работници и сумирано изчисляване на работното време се получава или не покриване на една работна смяна или поддържане на екип, който не би бил напълно оползотворен и натоварен. За да поддържат непрекъснатия процес на работа, в повечето случаи работодателите са принудени постоянно да променят състава на хората в екипите, за да отговорят на законовите изисквания, което се отразява негативно върху производителността.

Смятаме, че подобна законова промяна е крайно наложителна и ще създаде по-добри инвестиционни условия в страната. Наред с това считаме, че много фирми, които в момента поради законовите ограничения са принудени да не обявяват изцяло положения извънреден труд пред Главната инспекция по труда, поради превишаването на законовия лимит, /основно поради чисто технологически причини, а не нежелание да спазват закона/, ще могат да излязат на светло. Подобни законови ограничения, които не отговарят на реалния живот, са не само пречка пред отделния работодател, но са и в ущърб на работниците и служителите и не гарантират един от основните принципи при полагане на труд, а именно защитата на безопасността и здравето на работниците.
 

Увеличаването на продължителността на извънредния труд, който може по изключение да бъде положен от един работник или служител в рамките на една календарна година първо ще извади на светло работодателите, които са принудени да укриват извънреден труд, ще създаде възможност за по-голяма гъвкавост при наемане на работа, ще създаде по голяма сигурност на отделния работник полагащ извънреден труд, тъй като той ще бъде регламентиран и съответно обявен в ГИТ. Също така ще премахне редица пречки пред инспекцията по труда за провеждане на ефективен контрол.