06.01.2007

За бизнеса Европейският съюз означава просперитет, сигурност и солидарност

Просперитет, сигурност, солидарност – това означава членството на България в Европейския съюз за българския бизнес, каза председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ г-н Иво Прокопиев пред посланиците на страните членки на Европейския съюз у нас. КРИБ представи днес виждането си за икономическите и политически приоритети на България като член на ЕС на среща, в която участваха посланиците на Австрия, Белгия, Дания, Ирландия, Полша, Унгария, Финландия, Швеция, висши дипломати от всички останали страни членки на ЕС, ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, постоянният представител на ООН за България и постоянният представител на Световната банка за България.

Според председателя на КРИБ икономическият растеж е предпоставка за постигане на просперитет и е една от основните цели на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Най-важният приоритет е да се ускори растежа на БВП, за да се стопи разликата в доходите на глава от населението у нас в сравнение с тези в страните от ЕС, посочи г-н Прокопиев. България регистрира темпове на реален растеж на БВП много по-високи от средните за ЕС, но все още остава страната с най-нисък БВП на глава от населението, каза председателят на КРИБ.

Сигурността за бизнеса означава най-вече енергийна сигурност, която е сред приоритетите на германското председателство на ЕС, изтъкна г-н Прокопиев.

Солидарността в ЕС намира израз в европейските структруни фондове, чрез които България ще има достъп до 12 милиарда евро през следващите седем години. Виждането на КРИБ е, че усвояването на европейските фондове не трябва да бъде самоцел, а да се разглежда като инструмент за икономически растеж, синхронизиран с националните ни приоритети.

Подобряване качеството и количеството на човешкия и физическия капитал и засилване интеграцията с ЕС в областта на търговията и инвестициите е един от икономическите приоритети на България в ЕС според КРИБ. Важно е, също така, да бъдат осъществени реформите на трудовия пазар, създаването на работни места, усъвършенстване на системата за социално осигуряване, посочи председателят на КРИБ.

Като задача пред българската икономика и бизнес в ЕС г-н Прокопиев посочи извършване на институционална реформа, опростяване на регулаторните режими, установяване на система от правила, подобряване на функционирането на съдебната система.

Поддържането на макроикономическата стабилност и осъществяване на разумна макроикономическа политика, създаваща условия за постигане на по-висок растеж и избягване на съответните рискове, са много важни според представителите на бизнеса. От КРИБ смятат, че един от най-големите проблеми пред българската икономика в момента е дефицитът на квалифицирана работна ръка.

Заместник-посланикът на Германия г-жа Гудрун Щайнакер изтъкна, че инициативата на КРИБ е много навременна и полезна. Тя запозна представителите на бизнеса – членове на управителния и контролния съвет на КРИБ, с някои от икономическите приоритети на германското председателство на ЕС.