20.11.2015

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-165,   внесен  от  Драгомир  Стойнев  и  група  народни представители на 14.10.2015 год.

                                   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Във връзка с изпратения ни за становище законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следното становище:

С направеното предложение за допълнение на КСО внесено за обсъждане в Народното събрание се предлага увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на малко дете, което се изплаща на майката от 1 до 2 год. възраст на детето и обвързването му с размера на минималната работна заплата.

Направеното предложение не отговаря на отстояваната принципна позиция на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за премахване на „обвързаността” на минималната работна заплата от всички плащания, които не са свързани с доходи от труд. Този принципен подход беше възприет от всички социални партньори, в резултат на което последваха и редица промени в българското законодателство в посока „отвързване” на социални и осигурителни плащания от размера на МРЗ, отределена за страната.

Според нас действащата уредба е достатъчно гъвкава и по никакъв начин не ограничава законодателя да определи фиксиран размер на това обезщетение в размер значително по-голям от размера на МРЗ за страната. Това е предвидено да се прави ежегодно с Закона за бюджета на ДОО, въз основа на преценка на възможностите на бюджета.

В случай, че предлаганото допълнение в КСО се приеме изразяваме опасение, че това би могло да доведе до други подобни предложения и връщане към решение за обвързване на всички социални и осигурителни плащания с размера на минималната работна заплата, което ще създаде допълнително натоварване на бюджета на ДОО.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор