02.06.2015

Позиция на КРИБ по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Миков и група народни представители

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект  за   изменение  и   допълнение  на  Кодекса  за   социално oсигуряване,  № 554-01-104, внесен  от Михаил Миков и група народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Във връзка с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, изразява следната позиция:

С предложените промени се предвижда преустановяване нарастването на стандартната възраст при пенсиониране и запазването на осигурителен стаж на нивата достигнати през 2015 год. Предлага се увеличаване на вноската за фонд „Пенсии” с два процентни пункта и нарастването на вноската за фонд „Безработица” от 1%  на 2 на сто, както и обвързването на максималния размер на осигурителния доход с десеткратния размер на минималната работна заплата за страната и т.н.

Направените предложения са в коренно противоречие с отстояваните принципни позиции на КРИБ, свързани с усъвършенстване на пенсионния модел.

Запазването на пенсионната възраст, както и на изискуемия осигурителен стаж на нивата от 2015 год., не отговарят на демографската картина на страната, особено като отчитаме имиграцията. Това са основателни причини за неподкрепа на това предложение.

Нееднократно сме се противопоставяли с предложенията за увеличаване на осигурителните вноски. КРИБ продължава да настоява, че предлаганите промени в пенсионната система е необходимо да бъдат насочени преди всичко към мерки, които да предотвратят изтичането на средства от системата. Предложения, свързани с увеличаване на осигурителните вноски, без преди това да е показано, че са взети всички мерки относно събираемостта и изчистване на проблемите в системата, е неприемливо. Категорично сме против увеличаването на социалните осигуровки. Това е един много лош знак към бизнеса и инвеститорите в страната. Приемането на подобни мерки ще насърчат преминаването към сивия сектор и укриване на осигурителни вноски.

Предложението, свързано с определяне на критерий и параметри за максималния осигурителен доход и обвързването му с десет минимални работни заплати, също е неприемливо. Рязкото завишаване на максималния осигурителен доход ще доведе до укриване на доходи и увеличаване дела на сивата икономика. Не е представен финансов анализ за ефектите от подобно предложение, както и мотиви за изрично фиксираните 10 МРЗ. Комулативно това предложение няма да постигне желания ефект за повишаване на събираемостта, а същевременно ще доведе до увеличаване на разходите за пенсии.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не подкрепя така предложените промени. Принципната ни подкрепа е свързана единствено с направеното предложение, свързано с възможността за пенсиониране при недостиг на изискуема възраст. Предложения законопроект като цяло не отговаря на приетата от социалните партньори политика за промени в пенсионната система, която като обща визия, е представена във внесения от Министерски съвет ЗИД на КСО.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор