29.05.2015

Позиция на КРИБ по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-86, внесен от Валери Симеонов и група народни представители

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Законопроект  за   изменение  и   допълнение  на  Кодекса  за   социално осигуряване, № 554-01-86, внесен от Валери Симеонов и група народни представители

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Във връзка с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-86, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, с който се предлага възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за моряците – 60 г. и 15 г. осигурителен стаж извън тези по чл.2, т.2 от Конвенция 71, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като се консултира с фирмите членове на КРИБ извършващи стопанска дейност в тази област изразяваме следната позиция:

Подкрепяме всяка инициатива за промяна в по-благоприятна посока на законодателството, регламентиращo реда за осигуряване и последващо пенсиониране на моряците. В този ред на мисли подкрепяме и идеята за създаване на чл.69б (нов) приемайки, че същата се явява като алтернативна възможност за пенсиониране на морските лица, но считаме, че същата следва да бъде обмислена така, че да бъде работеща.

Поради факта, че предоставения ни проект се ограничава единствено с предложението за промяна на три норми от КСО,  а именно чл.69б(нов), алинея 1 и 2, допълване на чл.104, ал.10 и допълване на §1, /1/, т.11 от Допълнителните разпоредби, без да е налице друга информация считаме, че са налице  множество неясноти и наличие на проблемни моменти, част от които излагаме по-долу:

1. От документите, с които разполагаме не става ясно дали новият чл. 69б следва да се счита като допълнение към сега съществуващите възможности за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, регламентирани в чл. 68, 69, 69а,  § 4 и § 5 от ПЗР на КСО или има за цел да ограничи възможността за пенсиониране на морските лица единствено по реда на предложената промяна?

2. Възможно е възникване на проблеми при прилагането на чл. 69б (нов), произтичащи от тълкуването му във връзка с § 5а от ДР на КСО, съдържащ дефиницията на понятието „морско лице“. По наше мнение следва ясно да бъде регламентиран въпросът дали предложеният режим за облекчено пенсиониране ще намира приложение единствено към лица, които към момента на изпълнение на условията, установени в чл. 69б, ал.1 имат качеството на „морски лица“ по см. на КСО  или и за лица, навършили 60 г., които са работили 15 години като „морски лица“  в някакъв предходен момент, но към датата, на която желаят да се възползват от правото, установено в чл. 69б, ал. 1 (нов) не са в трудово правоотношение като „морски лица“.

3. С предложената промяна не се постига цялостно изпълнение на заложените изисквания в чл.3, т.1, буква „а“, от Конвенция 71. В пенсионния режим, установен в новия чл. 69б от КСО липсва уредба, съобразена с регламентираното в чл.3, т.1, буква „а“, ii от Конвенция 71. Не е определен начина на сформиране на индивидуалния коефициент, на база на който ще се изчислява пенсията. В случай, че се прилага общия режим на чл. 70 от КСО ще е налице противоречие с горецитираната норма от Конвенция 71. Въпрос който според нас, следва законодателно да бъде преодолян.

4. Не е ясно дали се предвижда промяна и на други нормативни документи, свързани с настоящото предложение за създаване на чл. 69б от КСО /отнасящи се до категориен труд, размер на осигурителни вноски, начин на формиране и отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./.

5. Чл. 69б, ал. 1 (нов) ще създаде възможност за преференциално пенсиониране на морски лица, които към настоящия момент нямат право на такова по § 4 от ПЗР на КСО, тъй като не полагат труд при условията на първа или втора категория. Това са лица работещи в крайбрежния флот на кораби с над 200 бруто-регистър тона. По този начин нормата ще се яви дискриминационна по отношение на всички останали работници, полагащи труд в условията на трета категория и неползващи облекчен ред за пенсиониране. Становището ни е, че в текста на предлаганата нова възможност за пенсиониране на морски лица следва да се направи ясно разграничаване за лицата от кои категории труд същата може да  бъде приложима, разбира се, при положение че идеята на вносителя на законопроекта е да се запази категорийният труд и за морските лица.

Не без значение е факта, че  за някои морски лица режимът за пенсиониране по  § 4  от ПЗР на КСО може да се окаже по-благоприятен, тъй като би им дал възможност да се пенсионират на по-ниска възраст при наличие на изискуемите се години труд, положен при условията на първа или втора категория, независимо от това дали същият е положен в качеството им  на „морски лица“. Право от което не виждаме смисъл да бъдат лишавани.

Подкрепяйки идеята за създаване на една допълнителна възможност за облекчен ред за пенсиониране на морските лица, но водени от изброените до тук, а и от много други неуточнени въпроси, считаме за целесъобразно,   да се създаде  експертна група за  доразработване на проекта.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор