12.02.2016

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ОТНОСНО: Законопроект   за  изменение  и  допълнение  на  Кодекса  за  социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители

                                             

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Във връзка с предоставения ни Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, свързан с предложението за допълване на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ с нова разпоредба, а именно: чл.69г. „Придобиване право на пенсия от моряците, плавали под български флаг“, становището ни е следното:

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както вече е изразявала мнение по този въпрос, подкрепя всяка инициатива за промяна в по-благоприятна посока на законодателството, регламентиращо реда за осигуряване и последващо пенсиониране на моряците. В  тази връзка подкрепяме и идеята за създаване на чл.69г(нов), приемайки го като нарочна, но алтернативна възможност за пенсиониране на морските лица.

Според нас предложената разпоредба следва  да бъде  обмислена най-малко в посока на:

Дефиниране на понятието „моряк/моряците”, което да бъде включено в самия КСО. До този момент параграф 5а от ДР на КСО съдържа единствено дефиниция на понятието „морско лице“.;

Регламентиране на реда за установяване  под какъв флаг е извършено плаването –  с какъв документ,  издаден от кого и пр., което също да бъде уредено  в закон или подзаконов нормативен акт, т.к. смятаме, че назад във  времето установяването на това обстоятелство би било много трудно.

Смятаме също така за целесъобразно неуточнените моменти, предизвикващи въпроси като коментираните по-горе,  да бъдат допълнително обсъдени.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор