10.02.2016

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОПИЕ:

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и  допълнение на  Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-3, внесен от Петър Славов и група народни представители

                                           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

 

С предложения законопроект се променя освен Кодекса за социално осигуряване, така и Закона за здравното осигуряване, както и два данъчни закона: Закон за данък върху доходите на физическите лица и Закон за корпоративното подоходно облагане.

При съществуващите правила осигуровките, които се дължат за всяко наето по трудов договор лице, се разпределят в съотношение: 60% за сметка на работодателя и 40% за сметка на работника.

Законопроектът предлага, ако работодателят пожелае, за отделен работник да може да заплаща всички осигуровки за своя сметка. Така нетният доход, който получава служителят от трудовото възнаграждение, се увеличава. Съответно тази част, която работодателят плаща допълнително за своя сметка, ще се признава като разход за целите на данък печалба по ЗКПО, а нетното увеличение на дохода на служителя ще се облага с подоходен данък по ЗДДФЛ.

Този подход се предлага с мотива, че в условията на дефицит на качествени и квалифицирани кадри, се създава възможност за работодателите  да привличат такива, като им предлагат по-добро заплащане. Твърди се, че по този начин ще се създаде конкуренция между работодатели в един и същи сектор на икономиката, които търсят квалифицирани кадри, както и, че по този начин ще се увеличи социалноотговорното поведение сред работодателите.

Обръщаме внимание, че в определени сектори на икономиката, където има силна конкуренция между работодатели именно по отношене на набирането на квалифицирани кадри, предлаганите текстове могат да създадат предпоставки за  нелоялни практики.

Също така, в големи компании с изградена корпоративна структура, подобен подход би бил предпоставка за неравнопоставеност в третирането на служители, работещи в един и същи сектор, което се отклонява от стандартите на изискваното отговорно и етично поведение на работодателя.

Смятамее, че така предложеният законопроект няма да има особен принос към подобряване на взаимоотношенията между работодател и работник, тъй като и понастоящем, ако някой работодател е удовлетворен от конкретен работник или иска да привлече на работа такъв, винаги може да го направи, като му предложи по-високо възнаграждение спрямо другите в сектора, съответно да  увеличи трудовото му възнаграждение по установения ред.

Нека да припомним, че само преди няколко месеца работодатели и синдикати с общи усилия и компромиси  застанаха зад приетите промени в пенсионната система. Беше постигнато едно принципно общо съгласие  от страна на държавата и от страна на организациите на работниците и служителите и на работодателите, за да се изпълни основната цел на приетия пакет от промени в българската пенсионната система, а именно – устойчивост, адекватност, поносимост и предвидимост.

Една от гланите цели на модела е да се повиши мотивацията на хората за плащане на осигурителни вноски и достигане на заместващ осигурителен доход от порядъка на 70-80%, както е в страните членки на ЕС.

С предлагания законопроект се нарушават основни принципи на модела, като се предвижда алтернатива, при която липсва личният принос на осигуреното лице.

Предлаганата възможност влиза в противоречие с отстояваната позиция на КРИБ за достигане на съотношение между осигурителните вноски, плащани от осигурителя и осигуреното лице, в съотношение 50/50.

В контекста на изложеното по-горе Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  не подкрепя предложения законопроект.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор