29.09.2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Законопроект за  изменение и  допълнение на  Закона за държавния служител, № 554-01-148,  внесен  от Петър Славов и група народни представители на 31.07.2015 г.

        

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Във връзка с чл.76, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по повод внесения за обсъждане в НС ЗИД на Закона за държавния служител Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, като взе предвид изразените виждания на  нейните членове, изразява следната позиция:

КРИБ подкрепя законопроекта, с който се цели разпоредбата на чл.106, ал.1, т.6 от Закона за държавния служител да придобие редакция, аналогична на редакцията на чл.328, ал.1, т.10а от Кодекса на труда.

КРИБ изразява съгласие, че изменението е необходимо във връзка с уeднаквяване на нормативната уредба за служителите по трудово правоотношение и за държавните служители.

С предлаганата промяна се постига уеднаквяване на условията за прекратяване на служебно правоотношение по Закона за държавния служител, със служител упражнил и придобил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст с условията за прекратяване на трудов договор по Кодекса на труда със служител, който по аналогичен начин е упражнил и придобил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст – чл. 328, ал.1, т.10а от КТ.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор