СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

След като се запозна с направените предложения по проекта за изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и проекта за промени в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, КРИБ изразява следното становище: I. Проект на Закон за изменения и допълнения в…