21.08.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

След като се запозна с направените предложения по проекта за изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и проекта за промени в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, КРИБ изразява следното становище:

I. Проект на Закон за изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/
1. По § 1 за промяна на чл. 83 от ЗООС – предложеното изменение на чл. 83 от ЗООС, с което се предвижда премахване на Регистъра на експертите към МОСВ, които извършват екологичната оценка, както и оценката на въздействието върху околната среда на плановете, програмите и инвестиционните предложения за строителство, е нецелесъобразно. Позицията на КРИБ е, че предложеното изменение трябва да отпадне.

Мотиви
В действащия чл. 83 от ЗООС се определя, че оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС се възлагат на колектив от регистрирани експерти. МОСВ води регистър на експертите, които отговарят на определени в същия член изисквания. Редът за вписване в регистъра се определя с наредба на министъра на околната среда и водите. Регистърът е достъпен публично. Имайки достъп до регистъра, възложителят може да направи лесен избор и избягва бъдещи административни проблеми.

С предлаганото изменение се премахва режима на регистрация на експерти, но не отпадат изискванията към лицата, които изготвят оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС. Така цялата тежест за проверка на изпълнението на условията по алинеи 2, 3 от предлагания текст на чл. 83 се прехвърля към бизнеса. С предлаганото изменение, възложителят трябва самостоятелно да търси съответните експерти, да им поиска съответните документи и да ги провери за достоверност и пълнота. 

Обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 и 3 се доказват със съответните документи, които се прилагат като самостоятелно приложение към оценките по чл. 81, ал. 1 или се предвижда компетентният орган да им прави проверка. Тази оценка е достъпна за обществеността, която трябва да бъде запозната с доказателствата, че експертите отговарят на изискванията. В този случай, не е ясно как ще защитят личните данни.

Това означава двойна проверка и създава условия за осъществяване на административен произвол. В предлаганото изменение на чл. 83 от ЗООС не е определено кога и от кого се прави проверка за наличието на обстоятелствата по ал.2 и 3, какво се случва, ако някой от експертите не отговаря на изискванията. Би трябвало да се изисква изцяло нов доклад, защото процедурата става уязвима при обжалване.

Ако желанието е да отпадне режима на доброволна регистрация, следва да отпаднат изискванията, посочени в чл. 83, ал. 2 и 3 и всяко едно лице да може да изготвя тези оценки. Критерий да остане само качеството на изготвения документ. В противен случай, вместо ясна и прозрачна процедура по доброволна регистрация, на възложителя му се възлагат неприсъщи за него дейности и отговорности.

 2. По § 3 – създаване на нов чл. 103а от ЗООС – с предложения текст се цели предприемане на мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях още при изготвянето на устройственото планиране на територията и планирането на защитата на населението и околната среда.
 
КРИБ изразява положително становище относно тези предложения, но следва да се има предвид, че с проекта се предвиждат допълнителни изисквания, които могат да окажат влияние в работата на индустрията и в частност на предприятията от минния бранш в дейността им, касаеща устройственото планиране на териториите. Разписаните разпоредби в новия чл. 103а от ЗООС вменява задължение и допълнителни процедури при промяна в устройството на териториите необходими за производствената дейност на дружествата от минния бранш, което е динамичен и постоянен процес в практиката на индустриалните предприятия. Така, освен процедурите по Глава 6 на ЗООС ще бъде необходимо и провеждане на процедури по Глава 7 на ЗООС при устройствено планиране на териториите, което ще ангажира допълнителен финансов, кадрови и времеви ресурс на фирмите.
 
ПРЕДЛАГАМЕ:
 
1. Редакция на текста на новопредложения чл. 103а , целяща неприлагането на разрешителния режим в случая на чл. 103 (4) от ЗООС ;
2. В случай, че предложението по т.1 не бъде прието да се предвиди съвместяване на процедурите по Глава 6 и Глава 7 на ЗООС в процеса на устройствено планиране на териториите.

3. Относно изменението и допълнението на чл.110 от ЗООС
Одобряваме промяната, тъй като чрез нея се цели да се внесе по-голяма яснота в критериите за разделение на предприятия и /или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал. Също така се създава по-прецизен ред за осъществяване и защита на конфиденциалната информация, която може да се съдържа в докладите относно предотвратяване на опасностите от големи аварии и ограничаването на последиците от тях. В изпълнение на съответните директиви на Съвета на Европейската общност се дава възможност да се защитят търговската и /или професионалната тайна, които може да включва предоставената на министъра на околната среда и водите информация.

4. Относно изменението и допълнението на чл.116, чл.116в и чл.116з от ЗООС

В посочените правни норми се внасят някои уточнения, които се отнасят до посочване на по-конкретни срокове за осъществяване на правомощията, както и въвеждане на ново задължение на операторите в предприятията да си сътрудничат при обмена на информация, както с министъра на околната среда и водите, с областния съвет по сигурност и с обществеността. Изразяваме съгласие с изменението и допълнението на тези разпоредби, тъй като това ще създаде условия за по-бързо и оперативно решаване на задачите при възникнала опасност от авария или същинска авария, чрез това сътрудничество ще могат да се предотвратят или намалят неблагоприятните последици от тях.

5. Относно изменението на чл.163, ал.1 и чл.166, т.3 от ЗООС

Промяна в чл.163, ал.1 от ЗООС е в следствие измененията на лицата, извършващи екологичните оценки и оценка на въздействието върху околната среда, без да е направена промяна в размера и вида на предвиденото административно наказание.

Чрез изменението на чл.166, т.3 от ЗООС се добавят и нови хипотези на административни нарушения – неспазване на задължителните указания, дадени в съответните контролни протоколи. Не възразяваме срещу изменението, тъй като това би довело до по-стриктното спазване на дадените предписания от контролните органи.

6. Относно изменението на редица понятия в §1 от ДР на ЗООС

В понятието "Съоръжение" – се разширява неговият обхват и се включват повече компоненти и елементи, при наличието на които може да възникне авария.

В т.29 се внася важно уточнение, тъй като могат да бъдат съхранявани само налични опасни вещества и само върху такива може да бъде упражнявана фактическа власт и да се търси отговорност за неправомерно поведение.

В т.53а. "Съществено изменение на предприятие и /или съоръжение", б. "А" отново се разширява обхватът на понятието, което дава възможност за включване на повече възможни хипотези за преценка във всеки конкретен случай дали е налице съществено изменение на предприятие и /или съоръжение. 

В т.53а, б. "Б" – предвижда се промяна чрез включване и на нови (новооткрити) опасни вещества, които могат да повлияят и да доведат до възникване на авария и опасност за живота и здравето на хората и до замърсяване на околната среда. С това се цели да бъдат обхванати повече възможни опасни вещества, които могат да причинят аварии или да създадат опасност от възникването им.

В т.54а отново се разширява обхватът и са формулирани по-точно отделните признаци на понятието "авария", като неконтролируемо събитие, което се счита за такова дори при създаване на сериозна опасност за здравето на човека и /или опасност за околната среда. Така в по-голяма степен са защитени гарантираните в чл.55 от Конституцията на Република България основно право на гражданите – права на здравословна и благоприятна околна среда. 

7. Относно изменението в Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС

Направени са редица изменения в посоченото Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС, които се отнасят до наличието и степента на концентрация на отделните опасни вещества в предприятията и /или съоръжения, като в зависимост от тези показатели следва да се определи дали предприятието и /или съоръжението и с нисък или висок рисков потенциал.

По отношение на тези изменения предлагаме да се изиска и становището на специалисти в тази област, които да преценят в каква степен новите изменения и допълнения са целесъобразни и дали са синхронизирани с Директивите на Европейското законодателство.

ІI. По отношение на предложените промени в разпоредбите на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (НПГАОВОПТ) 

1. Относно създаването на нови разпоредби на чл.7а, чл.7б и чл.7в от Наредбата

В Проекта за промени МОСВ предвижда въвеждането на няколко нови правни норми в Глава "Форма и съдържание на документите, необходими за издаване на разрешителното по чл.104, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

В измененията се предвижда въвеждането на нови правомощия на кметовете на общините при разработването и внасянето за утвърждаване от общинския съвет на външен авариен план за мерките, които следва да бъдат предприети извън предприятието и /или съоръжението.

Предвижда се като възможност този външен авариен план да бъде част от общинския план за защита при бедствия. Посочени са целите при съставянето на този външен план. При изготвянето на този външен авариен план следва да се провеждат консултации с обществеността в района около предприятието и /или съоръжението. При тази промяна се въвежда принципа на публичност, което дава възможност на гражданското общество да упражни своите права като участва при изготвянето на тези планове. Въвежда се задължението да се проверяват, преразглеждат и /или актуализират тези външни аварийни планове, като периодът не може да бъде по-дълъг от 3 години, както при съществени промени в предприятието и /или съоръжението. Тези правомощия на местните органи на изпълнителната власт създават възможност за осъвременяване и по-висока степен на адекватност на тези планове.

В чл.7б от Наредбата се дава правото при необходимост при възникване на голяма авария или неконтролирано събитие кметът на общината заедно с оператора да приведат незабавно в действие съответния авариен план. Предвидени са и необходимите действия след възникване на голяма авария.

Одобряваме изменението, тъй като чрез въвеждането на тези правомощия и външни аварийни планове се създава по-голяма сигурност за здравето на човека, както и за околната среда, като при изпълнение на тези планове ще се предотврати настъпването или поне ще се намалят и ограничат настъпилите неблагоприятни последици. Също така включването на различни органи на изпълнителната власт – кметове на общини, министър на околната среда и водите, създава възможност за упражняването и на други техни правомощия, произтичащи от по-общите и устройствени закони, което дава възможност за използване и съдействието на други органи за предотвратяване, овладяване на авариите, както и ограничаване и премахване на настъпилите неблагоприятни последици за човешките здраве и живот и опазване на околната среда.

2. Относно създаването на нови алинеи на чл.11 от Наредбата

Отново се въвежда принципът на публичност и се дава възможност на обществеността в случай на голяма авария да бъдат предприети всички възможни мерки за преустановяване и предотвратяване на неблагоприятните последици. КРИБ оценява положително тези промени.

3. Относно създаването на допълнителни разпоредби на §1 от Наредбата

В проекта се предвижда дефиниране на понятията "Опасност" и "Риск", което въвежда по-голяма точност при определяне на всеки конкретен случай дали отговаря на тези критерии. Оценката на КРИБ за тази разпоредба е положителна.

4. Относно измененията в Приложение №1, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7 към съответните членове от Наредбата.

Направени са редица изменения в посочените Приложения №3, №4, №5, №6 и №7 към съответните членове от Наредбата, които се отнасят до различни изискуеми документи – Уведомление относно класификацията на предприятията и/или съоръженията, Форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, Форма и съдържание на доклада за безопасност, Форма и съдържание на авариен план на предприятието и/или съоръжението, Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария. По отношение на тези промени следва отново да бъде поискано становището на съответните специалисти в тази област, които ще преценят дали и в каква степен тези промени са подходящи и съответстващи на ЗООС и на другите действащи български закони, както и съответните Директиви на Европейското законодателство.

В заключение може да се отбележи, че предложените промени в ЗООС и Наредбата в голяма степен отговарят на изискванията за синхронизиране на българското законодателство със съответните европейски директиви, като допринасят за разширяване на мерките за предотвратяване възникването, овладяване на възникнали аварии, както и за предотвратяване настъпването и премахване на неблагоприятните последици от авариите. С тези промени в по-голяма степен се допринася за опазване на човешкия живот и здраве и чистотата на околната среда.