СТАНОВИЩЕ НА КРИБ относно Проект на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

След анализ на предложените изменения в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) констатира необосновано драстично увеличаване на единичните размери на санкции. В някои случаи…