ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА ОТПАДАНЕ НА ЧЛ.22, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Според настоящия Закон за акцизите и данъчните складове спиртът, използван като средство за почистване в производството на лекарствени продукти, не се смята за вложен или използван в производствен процес (чл.22, ал.7), което отнема възможността на лекарствените производители да възстановяват акциза, платен върху него. Смятаме, че съществуването на подобно ограничение в българското законодателство е неоснователно и неаргументирано от…