ПОЗИЦИЯ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

1. В ЗИД на ЗДДС, в частта за промяна на ДОПК, в § 41 т.1 и 2  от ПЗР КРИБ предлага този параграф да отпадне и да не се приема, тъй като заложените в него постановки са несправедливи и биха създали напрежение в бизнеса. Нашите мотиви за изразената по-горе позиция изглеждат така:  – Основният проблем на предложението…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 г.

Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 се явява логично продължение на фискалната политиката на правителството от последните четири години. Проектът е базиран на заслужаваща доверие макрорамка (темп на растеж близък до консенсусните прогнози и до тези на международните финансови институции като МВФ и ЕБВР), и консервативно планиране на приходите (фискалните приходи са калкулирани при…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕНОСНАТА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ С РЕШЕНИЕ Ц-33/14.09.2012 НА ДКЕВР

Според Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР е неприемливо. Изразяваме сериозно безпокойство, че това решение несъмнено ще доведе до загуба на доверие и отлив на български и чуждестранни инвестиции не само в енергетиката, но и във всички останали сектори на икономиката. Промяната на предварително регламентирани отношения и условия…