30.04.2024

Александър Иванов: Депозитната система ще заработи в България през 2026 г.

Александър Иванов е началник на отдел “Битови, биоразградими и строителни отпадъци” в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Разговаряхме с него за въвеждането на депозитната система в България, предизвикателствата в контекста на българската икономика, за цената на върнатите бутилки и кенчета и за управлението на върнатите пластмасови отпадъци. 

Депозитната система е най-ефективният метод за събиране на рециклируеми материали. Кога се очаква нейното окончателно въвеждане в България?

Въвеждането на подобна депозитна система на национално ниво отнема няколко години и добрият европейски опит показва, че за да функционира тя напълно от датата на стартирането на проектната идея до въвеждането на системата чрез закупуването и поставянето на автомати за обратно връщане на депозитни опаковки, отнема около три години. Така че очакваме 2026 г. депозитната система да стартира на национално ниво.

Защо България толкова се забави спрямо останалите европейски държави?

Към момента нямаше изисквания на европейско ниво всяка държава задължително да е въвела депозитна система на нейна територия. Предвид текущите изменения на действащото законодателство и приемането на новия регламент за отпадъци и опаковки, се въвежда изискване към всички държави-членки до 2029 г. да имат функционираща депозитна система.

Работата по въвеждането на депозитната система започна преди няколко години и поради различни причини беше отлагана. През последната година активизирахме процесите по въвеждане. В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е създадена работна група с всички заинтересовани страни в лицето на Българска стопанска камара, Асоциацията на пивоварите, Асоциацията на безалкохолните напитки, представители на рециклиращата индустрия на отпадъци в България, Сдружението за модерна търговия, Националното сдружение на общините, неправителствени организации и други. Редовно организираме срещи и работим по темата с бизнеса и другите ведомства.

Кои са най-големите предизвикателства пред въвеждането на депозитната система в контекста на българската икономика и общество?

Като най-големи предизвикателства можем да отбележим правилното идентифициране на всички заинтересовани страни в процеса на въвеждане на депозитна система и сформирането на оператор на депозитната система. Тук говорим за производителите и вносителите на опаковани стоки, както и търговците, които предлагат опакованите стоки на крайния потребител.

Важен елемент е определянето на цената на т.нар. такса „Handing fee”,  чиято роля е ключова при последващото управление на депозитните опаковки.

Осигуряването на 90% събираемост на всички опаковки също е изключително важно. Това е целта, която повечето държави членки си залагат при стартиране на подобна система.

Предвиждат ли се законодателни изменения, които да определят структурата на депозитната система в България?

Да, предвиждат се такива изисквания. Активно се работи по разписването им. Предвижда се изменение на закона за управление на отпадъците и допълнение на наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки. Измененията основно трябва да включват задълженията на заинтересованите страни – производители, вносители, търговци, хотелите, ресторантьорите, както и крайните потребители, дейността на депозитния оператор и контролните функции, които министерството ще има.

Предвижда се също въвеждане на нови текстове в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, като систематизирано ще бъде посочено за кои точно опаковки се отнася наредбата, кои лица ще участват в системния оператор. Ще бъде разписан санкционният режим в Закона за управление на отпадъците, както и логистичният модел къде тези опаковки трябва да бъдат предавани, транспортирани и изпращани за последващо рециклиране.

Има ли вече окончателно решение за цената на върнатите бутилки и кенчета?

Все още няма такова. Дискутира се към момента тя да бъде 20 стотинки на опаковка. Миналата година МОСВ възложи проучване на външен изпълнител за обследване на добрите европейски практики за въвеждане на депозитни системи, като благодарение на резултатите от това проучване се стигна до тази цена и съответно се избра типът на депозитната система – връщане при търговеца, т.е. ще бъдат обхванати всички търговски обекти.

Нека да поясним и припомним на нашата аудитория какви опаковки ще връщаме в магазините…

Депозитната система като минимум следва да включва опаковки от бутилирана вода, безалкохолни напитки, бира и сайдер от 0,1 до 3 литра от пластмаса, метал и стъкло за еднократна и многократна употреба.

Всички търговски вериги едновременно ли ще бъдат задължени да въведат депозитната система или по-малките търговци ще бъдат изключени от обхвата?

След приемане на законодателните и нормативни изисквания ще бъдат задължени всички търговски обекти в страната едновременно да въведат депозитна система. Това изискване включва осигуряване на съответните машини за обратно приемане, т.нар. вендинг машини за по-големите търговски обекти, а за по-малките обекти по-реалистично е обратното приемане на депозитните опаковки да се извършва на ръка.

Има ли достатъчно рециклатори в страната, които да поемат отпадъците за рециклиране?

На територията на България съществуват множество инсталации, които имат необходимите мощности за рециклиране на отпадъци от опаковки, като само хартиените опаковки се изнасят извън страната за рециклиране.

Важно е да отбележим, че с въвеждането на депозитна система е необходимо да се гарантира, че задължената индустрия ще има право на справедлив и легитимен достъп до събраните опаковки посредством системата, включително чрез „приоритетен достъп“ или „право на първи отказ“, кореспондиращо с обемите на опаковъчни материали, които те пускат на пазара. Целта е да се затвори цикълът и да не се изнасят събраните опаковки извън България за рециклиране.

Как ще бъдат управлявани приходите от събирането и разпределението на отпадъците след въвеждането на депозитната система?

Приходите от събирането на опаковки и съответно последващите разходи ще бъдат управлявани от т.нар. оператор на депозитната система. Ще бъде въведена такса „Handing fee” (такса за обработка), която се заплаща към оператора, а операторът ще я разпределя към търговските вериги и рециклаторите. Тя ще има за цел да покрие всички разходи по събиране и рециклиране на отпадъците на депозитни опаковки, както и за обслужване на вендинг машините.

Как ще се измерва ефективността на депозитната система след въвеждането ѝ в България?

Все още е в процес на обсъждане как ще бъде контролиран операторът на депозитната система, но най-значимият ефект ще бъде изпълнението на целите, които ще бъдат заложени в законодателството. Той ще трябва да осигури 90% събираемост на пуснатите на пазара опаковки. МОСВ ще следи за това, но в момента все още се обсъжда по какъв начин ще се отчита и приема работата на системния оператор.