За нас

You are here:

КРИБ е “Гласът на българския бизнес”, който:

 • произвежда три-четвърти от БВП на България
 • дава работа на над 900 000 души
 • обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
 • осигурява над три-четвърти от българския износ

КРИБ има мисия:

 • да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
 • да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
 • да повишава конкурентоспособността на българската икономика

КРИБ е активен участник в социалния диалог:

 • има представители на национално, регионално и европейско ниво
 • предлага становища по законопроекти в Народното събрание
 • участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество

КРИБ има силни регионални и браншови структури:

 • има 130 регионални представителства в цялата страна
 • обединява 131 браншови организации във всички сектори
 • има 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.

КРИБ работи с европейските фондове:

 • съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
 • има представители в Комитетите по наблюдение на ОП

КРИБ е международен фактор:

 • член е на Международната търговска камара (ICC)

КРИБ е демократично управлявано единство:

 • ротация на управлението
 • мандатен лимит 2+2 години
 • децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип

КРИБ печели, защото е:

 • политически и финансово независима
 • издържа се от членски внос
 • управлява се и се контролира от членовете на организацията

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е национално представителна организация на работодателите, призната с Решение № 24 от 14 януари 2021 на Министерския съвет. В съответствие с действащото законодателство изискването за представителност на национално представителните работодателски и синдикални организации се доказва на всеки четири години.

Конфедерацията осъществява дейността си в съответствие с националното законодателство, международно признатите актове и Устава. Последователно изпълнява прогласените в Устава й цели да представлява и защитава интересите на своите членове пред законодателната, изпълнителната и местната власт, пред международни организации, неправителствени и други сродни организации.

КРИБ, в качеството си на национално представителна работодателска организация, участва в социалния диалог в страната, който се извършва в рамките и чрез механизма на функциониране на Националния съвет за тристранно сътрудничество, областните, общинските и отрасловите съвети за тристранно сътрудничество, съветите към съответните министерства и ведомства, браншовите съвети за тристранно сътрудничество, както и чрез участие в други структури на гражданското общество в различни държавни институции.

КРИБ е част от Икономическия и социален съвет – институция на гражданския диалог, регламентирана със Закона за икономическия и социален съвет. Съветът е утвърден като постоянна институционална форма за консултации, диалог и информиране на гражданското общество, изразител на волята и защитник на интересите му по въпросите, свързани с икономическото и социалното развитие на страната.

КРИБ е активен участник в работата на Група 1 „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз със седалище в Брюксел. Неговите становища се изискват въз основа на задължителна консултация в областите, определени в Договорите, или доброволна консултация от страна на Комисията, Съвета или Парламента, както и по своя собствена инициатива. Неговите членове упражняват своите функции при пълна независимост в общ интерес на ЕС.

КРИБ е член на ICC – Световната бизнес организация, която говори от името на бизнеса от всички сектори във всички части на света, и съосновател на Българската секция на ICC. Основната мисия на ICC е да насърчава трансграничната търговия и инвестиции и да помага на бизнес корпорациите да посрещнат предизвикателствата и възможностите, произтичащи от глобализацията. ICC има три основни дейности: определяне на правила, арбитраж и представяне на становища по важни въпроси на международната икономическа политика. ICC има изключителната компетентност в изготвянето на правила, определящи поведението на бизнеса по цял свят. ICC предоставя и съществени услуги за международния бизнес, най-важните от които са Международния арбитражен съд и Световната федерация на камарите.

КРИБ възстанови членството си от 2016 г. в Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/, която обединява четирите национално признати представителни организации на работодателите в Република България /КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП/ и има за цел да координира техните позиции и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси в рамките на Международната организация на труда /МОТ/ и Международната организация на работодателите /МОР/. КРИБ е представена чрез членството си в АОБР в Международната организация на работодателите (МОР), на която АОБР е колективен член. От създаването си през 1920 г. МОР е призната като единствената организация на международно ниво, която представлява интересите на бизнеса в областта на труда и социалната политика.

КРИБ е представена чрез членството си в АОБР в Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията заикономическо сътрудничество и развитие (OECD) – BIAC, на който от 1 януари 2018 г. АОБР е член-наблюдател.

КРИБ е един от учредителите на Международната организация за предотвратяване и уреждане на търговски спорове (ICDPASO) с принос в изготвянето на основополагащите документи и правила за работата на организацията. Международната организация за предотвратяване и уреждане на търговски спорове е основана от Съвета за насърчаване на международната търговия на Китай (CCPIT) и Китайската камара за международна търговия съвместно с индустриални организации и агенции за правни услуги от над 30 страни и региони, сред които и Европейският Съюз.