Комитети

You are here:
Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА  УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТИТЕ КЪМ УС НА КРИБ
 1. Комитетите са помощни органи към Управителния съвет на КРИБ съгласно Устава на Конфедерацията.
 2. Те се създават и закриват с решение на УС.
 3. Комитетите имат консултативни функции в конкретна област на икономическа дейност и обединяват представители на търговските дружества и сдруженията, членове на Конфедерацията, имащи предмет на дейност, свързана със съответната икономическа дейност. Комитетите са отворени структури и в тяхната работа могат да участват всички  членове на КРИБ, които желаят това, дори и такива, които имат различен предмет на дейност.
 4. Комитетите, по възлагане на УС или по собствена инициатива:
  • обсъждат проблеми, свързани с развитието на отношенията в дейността;
  • предлагат на Управителния съвет проекти на решения относно предложения до компетентните държавни органи по стратегически въпроси, принципни позиции и провеждането на необходима политика;
  • предлагат на Управителния съвет предприемането на законодателни и/или други нормативни промени, водещи до подобряване на дейността в сектора;
  • предлагат на УС да инициира срещи с други работодатели извън КРИБ, както и със социални партньори, при доказана необходимост от обединяване на позиции, отнасящи се до областта на действие на комитета;
  • обсъждат съвместно с други комитети към КРИБ необходимостта от обща позиция, която да бъде предложена за одобрение на Управителния съвет;
  • изпълняват други задачи, възложени им от Управителния съвет.
 5. Комитетите се ръководят от председатели, които имат правомощия по насрочване, свикване и ръководене на заседанията на комитетите.
 6. За улесняване на оперативната дейност могат да бъдат избирани съпредседатели или зам.-председатели, които да изпълняват функциите на председателя едновременно с него или по заместване.
 7. Комитетите приемат решенията си с консенсус. В случай, че това не е възможно, проблемните въпроси се внасят за окончателно решаване в Управителния съвет.
 8. Горните правила се отнасят и до устройството и дейността на „ад хок“ комитетите към КРИБ, като Управителният съвет може да въвежда допълнителни изисквания в съответствие със задачите и целите на съответния комитет.

Настоящият Регламент е приет с Решение   от  18 май  2016г. на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес.

Комитетът е създаден през м.март 2012 г. с решение на УС на КРИБ. Дейностите на Комитет „Здравеопазване” са фокусирани върху следните приоритети: финансовата рамка на националната здравноосигурителна система; производството и дистрибуцията на генерични лекарства; функционирането на медицинските институции; здравното осигуряване; електронното здравеопазване и използването на иновативни ИТ методи в сектора; дейността в сферата на безопасните и здравословни условия на труд.

Председател:

Николай Хаджидончев, член на УС на КРИБ, председател на УС на БгФарма и изпълнителен директор на Тева Фарма ЕАД

Заместник-председатели:

доц. д-р Цветелина Спиридонова, заместник-председател на Българската болнична асоциация и изпълнителен директор на лечебни заведения „Хигия“

Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)

Членове:

 • Аджиибадем Ситиклиник
 • Ай Би Ем България
 • Актавис АД
 • Амджен България ЕООД
 • Асоциацията на българските застрахователи
 • Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България /ARPharM/
 • БГ Фарма
 • Болница „Софиямед“
 • Българска асоциация на търговците на едро с лекарства /БАТЕЛ/
 • Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства /БАРПТЛ
 • Българска болнична асоциация
 • Джи и Хелткеър България ЕООД
 • Конфиндустрия България
 • КРИВ Добрич
 • МБАЛ за женско здраве “Надежда”
 • МБАЛ „Тракия” ЕООД
 • МБАЛ “Хил клиник”
 • МБАЛ „Хигия” АД
 • Медико инженеринг ООД
 • MSD България
 • ОЗОФ „ДОВЕРИЕ” ЗАД
 • Сдружение на службите по трудова медицина
 • Сименс Хелткеър ЕООД
 • Томбоу България ЕООД

Комитетът е създаден през 2011 г. Неговите приоритети са насочени към развитие на селскостопанския сектор и усъвършенстване на законодателството, включително управлението на фондовете на ЕС за земеделските производители.

Членове:

 • Амета Холдинг АД
 • Асоциация на земеделските производители в България
 • Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
 • Атанасов груп
 • Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
 • Българска асоциация за растителна защита
 • Българска консултанска организация
 • ВП Брандс Интернешънъл
 • Градус – 1
 • Дойче Лийзинг България ЕАД
 • Елана холдинг
 • Елит Агро ООД 
 • Конфиндустрия България
 • КРИБ Враца
 • КРИБ Добрич
 • Куминяно фрут ООД
 • Метро Кеш & Кери България
 • Национална лозаро-винарска камара
 • Неохим АД
 • Нестле България АД
 • Съюз на пивоварите в Българя /СПБ/
 • Топаз мел
 • Филип Морис България ЕООД
 • Фоур Френдс

Комитетът е създаден през м.септември 2012 г. със следните основни цели: да промотира развитието на сигурността, приемствеността и устойчивото развитие на бизнеса; да бъде платформа за обмяна на идеи и информация в сектора на сигурността, включително физическа, кибер и информационна сигурност; да изготвя предложения за законодателни промени относно бизнес сигурността и да ги представя на Управителния съвет на КРИБ; да предоставя на членовете на Конфедерацията данни за текущия статус на системите за сигурност.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Митев, Председател на УС, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/
 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Стоян Боев, Заместник-председател на УС, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/

Г-н Бойко Митев, Директор Сигурност за Централа и Източна Европа, Хюлет-Пакард България ЕООД
 

ЧЛЕНОВЕ:

 • ГЕД ООД
 • Геотехмин ООД
 • ЕС Груп Интернешънъл АД
 • И Кю И България АД
 • Интерконсулт България, член на Българската асоциация по инфрмационни технологии /БАИТ/
 • Конфиндустрия България
 • Лирекс БГ ООД, член на БългарскаТА асоциация по инфрмационни технологии /БАИТ/
 • Международно висше бизнес училище
 • Национална асоциация на фирмите за търговска сигураност и охрана /НАФТСО/
 • НОРД Холдинг АД
 • Ситибанк Европа – Клон България АД
 • СТЕМО, член на БългарскаТА асоциация по инфрмационни технологии /БАИТ/
 • Телелинк ЕАД
 • Хюлет-Пакард България ЕООД
 • Център ЕСИ, член на Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/

КОМИTET “ФИНАНСОВИ УСЛУГИ”

Комитетът е създаден на 3 февруари 2010 г. със следните приоритети: да предлага подробни мерки за възстановяване и ускоряване на икономическия ръст и развитие на капиталовия пазар в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-жа Петя Димитрова, Изпълнителен директор, Пощенска Банка /Юробанк България  АД/

Г-н Камен Колчев, Главен изпълнителен директор, Елана Холдинг АД

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Алианц България Холдинг АД
 • Банка ДСК АД
 • Българо-американска кредитна банка АД
 • Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/
 • Българска фондова борса АД
 • Геотрейдинг АД
 • Дженерали България Холдинг ЕАД
 • Дойче Лизинг България ЕАД
 • Елана Холдинг АД
 • Елит Травел Интернешънъл ООД
 • Елтрак България ЕООД
 • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
 • ИНГ Банк – Клон София
 • Интерлийз ЕАД
 • Каолин АД
 • Конфиндустрия България
 • Куминяно фрут ООД
 • Пиреос Банка България АД
 • ПОК ДСК – Родина
 • Ситибанк Европа – Клон България
 • Солвей Соди АД
 • Търговска банка Д АД
 • Уникредит Булбанк АД
 • ФТС България ООД
 • Централна Енергоремонтна База ЕАД /ЦЕРБ/ 
 • Юробанк България АД

Комитетът е актуализиран на 22 януари 2015 г. Основните дейности на Комитета са насочени към дискутиране и подготвяне на позиции относно развитието на енергийния сектор в България и политиките на ЕС, включително усъвършенстване на настоящото законодателство и регулаторните режими, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на инвестициите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Константин Стаменов, Председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/

Г-н Камен Колчев, Главен изпълнителен директор, Елана Холдинг АД

Г-жа Пола Найденова, председател на сектор „Природен газ“ и представител на Агрополихим 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Амилум България ЕАД
 • Асарел-Медет АД
 • Атанасов груп КРИБ Добрич
 • Аурубис България АД
 • БиЕй Глас България АД
 • Биовет АД
 • България инженеринг ЕАД
 • Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/
 • Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
 • ЕВН България ЕАД
 • Елана Холдинг АД
 • Елаците-Мед АД
 • Електрохолд България АД
 • Елкабел АД
 • Елпром ЕТ КРИБ Добрич
 • Каолин АД
 • Конфиндустрия България
 • КРИБ Добрич
 • КЦМ АД
 • Минстрой Холдинг АД
 • Неохим АД
 • Пластхим-Т АД
 • Рока България АД
 • Сименс ЕООД
 • Ситибанк Европа – Клон България АД
 • Солвей Соди АД
 • Тева Фарма ЕАД
 • Тибиел ЕООД 
 • Тракия Глас България ЕАД
 • Хан Аспарух АД
 • Хелиос пауер АД 
 • Централна енергоремонтна база ЕАД
 • Шел България ЕАД

Мисията на Комитет „Инвестиционни проекти и инфраструктура” е да издигне и промотира престижа на българския строителен бизнес във взаимоотношенията с българската държавна администрация, институциите на ЕС и международните партньори; да прави препоръки за осъществяване на системна политика в сферата на публичните инвестиции в полза на обществото и бизнеса в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р инж. Николай Михайлов, Председател на Съвета на директорите, Трейс Груп Холд АД

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Артекс Инженеринг АД
 • България инженеринг ЕАД
 • Българска асоциация на производителите на инертни материали /БАПИМ/
 • Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/
 • Геострой АД
 • Главболгарстрой Холдинг АД
 • Дойче Лизинг България ЕАД
 • Евромаркет-БРД ООД
 • Елтрак България ЕООД
 • Камара на строителите в България /КСБ/
 • Консилиум партнърс ООД 
 • Конфиндустрия България
 • Сиенит Холдинг АД
 • Ситибанк Европа – Клон България АД
 • Солвей Соди АД
 • Телелинк ЕАД
 • Трейс Груп Холд АД

Комитетът е актуализиран на 23 януари 2015 г. Главната цел на Комитет „Европейски фондове и програми” е да предлага решения за оптимизиране на функционирането и усвояването на европейските фондове и програми в полза на частния сектор в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Стоян Ставрев, Изпълнителен директор, Българска консултантска организация ЕООД

Г-жа Теодора Овчарова, Изпълнителен директор, Елана Инвестмънт АД

Г-н Янко Илиев, Съдружник в Лирекс БГ ООД

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Албена АД
 • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия /АССП/
 • Българо-американска кредитна банка АД
 • Българска асоциация за лизинг /БАЛ/
 • Българска консултантска организация ЕООД
 • Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия /БТАПОИИ/
 • ГЕД ООД
 • Глобал бизнес груп ООД 
 • Дойче Лизинг България ЕАД
 • ЕВН България ЕАД
 • Елана Холдинг АД
 • КРИБ – Кърджали
 • ИПО ООД
 • ИСА Одит
 • Лирекс БГ ООД
 • Майкрософт ЕАД
 • СИБАНК ЕАД
 • Солвей Соди АД
 • СДРУЖЕНИЕ за развитие и надомно производство
 • ТАЛ Инженеринг ЕООД
 • Телелинк ЕАД
 • Томбоу България ЕООД
 • Фамозо Лайн ЕООД
 • Централна енергоремонтна база ЕАД

Комитетът е създаден на 9 февруари 2010 г. Неговите приоритети са изготвяне на предложения за усъвършенстване на данъчното и митническо законодателство, както и изготвяне на препоръки относно правната база на бизнес средата в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Георги Симеонов, съдружник “Данъчна практика”, Делойт България ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:

 • Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов и Партньори”
 • Адвокатско сдружение “Георгиев, Тодоров и Ко.”
 • Асоциация за отговорно небанково кредитиране /АОНК/
 • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
 • Асоциация на собствениците на бизнес сгради /АСБС/
 • АФА ООД
 • Балкам Груп ЕООД
 • Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
 • Българска асоциация за лизинг /БАЛ/
 • Българска асоциация на производителите на инертни материали /БАПИМ/
 • Геотехмин ООД
 • Глобал Такс АД
 • Ем Си консултинг ЕООД 
 • Делойт България ЕООД
 • ЕВН България ЕАД
 • Елана Холдинг АД
 • Елаците-Мед АД
 • Електрохолд България АД
 • Елтрак България ЕООД
 • Захаринова и Партньори ООД
 •  Институт на дипломираните експерт-счетоводители
 • Интерлийз ЕАД
 • ИСА Одит
 • Конфиндустрия България
 • Монделийз България АД
 • Национална асоциация на фирмите за търговска сигураност и охрана /НАФТСО/
 • Нестле България АД
 • ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД
 • Сдружение за модерна търговия /СМТ/
 • Сименс  ЕООД
 • Ситибанк Европа – Клон България АД
 • Солвей Соди АД
 • Филип Морис България ЕООД
 • Шел България ЕАД
 • Ърнст и Янг България ЕООД

Дейностите на Комитет „Човешки ресурси” са актуализирани през м. януари 2015 г. с решение на Управителния съвет на КРИБ. Понастоящем главните приоритети на Комитета са да предоставя на Управителния съвет професионално аргументирани позиции по отношение на законодателните промени, инициирани от Националния съвет за тристранно сътрудничество, да инициира дискусии и да предлага промени в релевантното законодателство за по-голяма гъвкавост на работното място, да помогне на членове на КРИБ да споделят най-добрите практики в сферата на управлението на човешките ресурси. 

 

Членове:

 • A 1 България ЕАД
 • Ай Би Ем България ЕООД
 • Амилум България ЕАД
 • Асарел-Медет  АД
 • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
 • Аурубис България
 • АФА ООД
 • Белла България АД
 • БиЕй Глас България АД
 • Билла България  ЕООД
 • Биовет АД
 • Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
 • Българска асоциация за управление на хора
 • Българска асоциация на корабопритежателите /БАК/
 • Българска железопътна компания АД
 • Българска телекомуникационна компания ЕАД/Виваком
 • Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”
 • ВП Брандс Интернешънъл АД
 • Галакси Инвестмънт Груп ООД
 • ГЕД ООД
 • Геотехмин ООД
 • Глобал Такс АД
 • Дженерали България Холдинг ЕАД
 • Джоб Тайгър ООД
 • ЕВН България ЕАД
 • Елаците-Мед АД
 • Електрохолд България АД
 • Елтрак България ЕООД
 • Загорка АД
 • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
 • Идеал Стандарт – Видима АД
 • ИПО ООД
 • Каменица АД
 • Каолин АД
 • Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД
 • Конфиндустрия България
 • КПМГ България ООД
 • КРИБ Перник
 • Медийна Група България Холдинг ООД
 • Медико Инженеринг ООД
 • Международно висше бизнес училище
 • Мелексис България ООД
 • Метро Кеш енд Кери ЕООД
 • Мусала Софт АД
 • Неохим АД
 • Нестле България АД
 • Параходство БМФ АД
 • Проммонт ООД
 • Райкомерс Конструкшън ЕАД
 • Роста Балкани ейч ар ООД
 • СДРУЖЕНИЕ за развитие и надомно производство
 • Сенсор Найт Индастриъл ЕООД
 • СИКО Транс АД
 • Сименс ЕООД
 • Ситибанк Европа – Клон България АД
 • Солвей Соди АД
 • Сън Сприй Холидейз ЕООД
 • Съюз на пивоварите в България /СПБ/
 • Телелинк Бизнес Сървисиз Груп АД 
 • Томбоу България ЕООД
 • Унифарм АД
 • Филип Морис България ЕООД
 • Ханиуел ЕООД
 • ЦЕРБ ЕАД
 • Шел България ЕАД
 • Шнайдер Електрик България ЕООД
 • Ърнст и Янг България ЕООД
 • Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД
 • Юлен АД
 • Юрий Гагарин АД

Комитет ИКТ и електронно правителство е преименуван на Комитет ИКТ през м. май 2013 г. Основните цели на Комитет ИКТ са: да работи за развитието на ИКТ бизнеса в страната, като се фокусира основно върху стратегиите и програмите за развитие; да бъде платформа за обмяна на идеи между компаниите от ИКТ сектора, членове на КРИБ. Комитетът подготвя и представя на Управителния съвет на КРИБ предложения, касаещи законодателни и практически проблеми в сектора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Георги Ранделов, Мениджър за публичния сектор на Майкрософт в регион Мултикънтри в Централна и Източна Европа

 

ЧЛЕНОВЕ:

 • Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/
 • ГЕД ООД
 • Конфиндустрия България
 • Майкрософт ЕАД
 • Мелексис България ООД
 • Мусала Софт АД
 • Пирин Текс Продакшън ЕООД
 • Риск Елетроник ООД
 • Солвей Соди АД
 • Телелинк ЕАД
 • ФТС България ООД
 • Хюлет-Пакард България ЕООД

Комитетът е учреден на 22-ри март 2016 г. по инициатива на компании-членки на КРИБ със следните основни цели: да работи за промяна на нормативната уредба, регулираща транспортния сектор; за осигуряване защитата на интересите на бизнеса в ЕК; за подобряването на взаимоотношенията със съседните на България страни, както и със страните от ЕС; за по-ефективна работа с отговорните държавни институции; за осигуряване и подготовката на кадри; да инициира подкрепа за създаване на единна браншова камара на превозвачите в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Ивайло Константинов, генерален мениджър на Юнион Ивкони ООД

Г-н Христо Христов, президент и изпълнителен директор на Дискордиа АД

Г-н Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед АД

ЧЛЕНОВЕ:

 • Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко.
 • АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД
 • Българска Железопътна Компания /БЖК/ АД
 • Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт /БАСАТ/
 • Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД
 • Дискордиа АД
 • Дойче Лизинг България ЕАД
 • Евро Ферт АД
 • Лазер лоджистик ООД
 • Национално сдружение на автобусните превозвачи (НСАП)
 • Ойрошпед АД
 • Петко Ангелов БГ ЕООД
 • ПИМК
 • Прайсуотърхаускупърс България
 • Сико Транс АД
 • Спътник 96 ЕООД
 • Ташев-Транс ЕООД
 • ТБД-Товарни превози ЕАД
 • ТК Бус Перник ООД
 • Транспрес ООД
 • Централна Енергоремонтна База /ЦЕРБ/ ЕАД
 • Шел България ЕАД
 • Юнион Ивкони ООД
 • Юроспийд АД

Комитетът е учреден на 22 юни 2017 г. с основен приоритет да предоставя на Управителния съвет на КРИБ аргументирани предложения за позиции относно: професионалното средно образование, въвеждането на иновации и рейтингова система в средното образование, връзката между бизнеса и местната власт, създаването на платформи за комуникация с младите хора, провеждане на специализирани срещи с компетентните държавни институции, липсата на кадри за бизнеса и търсене на съвместно решение със средните и висшите училища, подобряване статута на българския учител и др.


Председатели:

Г-н Стоян Ставрев, мениджър на Българска консултантска организация ЕООД

Г-жа Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/

Г-н Любомир Минчев, основател и председател на Съвета на директорите на Телелинк ЕАД

 

Членове:

 • A 1 България ЕАД
 • Агрополихим АД
 • Американски университет в България
 • Аркус АД
 • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия /АССП/
 • Банкер ООД
 • БМФ Порт Бургас ЕАД
 • Бранд Медия България ЕООД
 • Българска асоциация за лизинг
 • Българска асоциация за управление на хора /БАУХ/
 • Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/
 • Българска железопътна компания АД
 • Българска консултантска организация ЕООД
 • Българска минно-геоложка камара /БМГК/
 • Българска телекомуникационна компания ЕАД/Виваком/
 • Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/
 • Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”
 • Висше училище по застраховане и финанси ВУЗФ
 • Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт ЕООД
 • ГЕД ООД
 • Геотрейдинг АД
 • Загорка АД
 • Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
 • Интерсервиз Узунови ООД
 • Информационно обслужване АД
 • ИсаОдит ООД
 • Кока-Кола ХБК България АД
 • Майкрософт ЕАД
 • Ойрошпед АД
 • Пластхим – Т ООД
 • Риск Електроник ООД
 • Сдружение за модерна търговия
 • Солвей Соди АД
 • Сън Сприй Холидейз ЕООД
 • ТАЛ Инженеринг ЕООД
 • Телелинк ЕАД
 • ФОТ ООД
 • Хюлет-Пакард България ЕООД
 • Централна енергоремонтна база ЕАД

ESG комитетът ще работи за това да информира бизнеса за регулациите и новостите, свързани с устойчивото развитие, да подпомага както големите, така и малките и средните предприятия в тяхната трансформация. Комитетът ще организира обучения, семинари и инициативи, свързани с ESG практиките, както и ще подпомага по-ефективното прилагане на принципите на устойчивостта в инвестиционните стратегии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боян Томов, управител на Бранд Медия България и собственик на първата в България медийна платформа, която се занимава приоритетно с въпросите, свързани с екологичното, социално и корпоративното управление – ESGnews.bg.

Заместник-председатели:

Камелия Славейкова, председател на Съвета на Директорите на Shell България

Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България

София Касидова, началник на управление „Стратегическо развитие и зелени политики“, Българска банка за развитие

ЧЛЕНОВЕ

Shell България
VIVACOM
Yettel
А1 България ЕАД
Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“
Сиела Норма АД
Хил Клиник ЕАД
Ню Ай АД
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Асоциацията на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ
Аурубис България АД
Аутомотив Клъстер
Българска Болнична Асоциация
Билборд АД
Биовет АД
БМФ Порт Бургас АД
Бранд Медия България ЕООД
БТВ Медиа Груп ЕАД
Българска асоциация по рециклиране
Българска асоциация за лизинг
Българска банка за развитие
Българска Индустриална Бизнес Група ЕАД
Българска консултантска организация ЕООД (БКО)
ВП Брандс Интернешънъл АД
ВУЗФ
Главболгарстрой Холдинг АД
ГЕД Груп Мениджмънт
Геотехмин ООД
Дженерали Застраховане АД
Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД
Евро Геймс Технолоджи ООД
Еко Глоуб ООД
Елаците-Мед АД
Електрохолд България
ИНГ Банк
Камара на строителите в България
Каолин ЕАД
Клийнтех България
Комсед АД
Конфиндустрия България
КРИБ Перник
Марш ЕООД
Мастеркард
Медина Мед ООД
Мъни лийз ЕАД
ОББ АД
Ойрошпед АД
Първа Инвестиционна Банка
Юробанк България (Пощенска банка)
Сименс България ЕООД
Солвей Соди АД
Тангра – АВ ООД
Тева Фарма ЕАД
Телематик Интерактив България АД
Томбоу
Филип Морис България
Холсим България АД
Шнайдер Електрик България ЕООД