28.05.2021

БМФ с категоричен отговор до служебния министър на икономиката относно ББР

Ръководството на Параходство Български морски флот в лицето на изпълнителния директор Александър Калчев изпрати обстоен отговор до служебния министър на икономиката Кирил Петков във връзка с отпуснат кредит на компанията от ББР. Публикуваме пълния текст на писмото:

„Уважаеми г-н министър,

Напълно  разбирам желанието за осигуряване на прозрачност и удовлетворяване на високия обществен интерес към работата на „Българска банка за развитие“ АД („ББР“ АД), но предвид политическата ситуация в страната, в условия на предстоящи предсрочни парламентарни избори, намирам в интерес на „Параходство български морски флот“ АД („Параходство БМФ“ АД или „Дружеството“) да не взимаме участия в публични дискусии, които след това да бъдат интерпретирани извън контекста на нашия бизнес. Паралелно с това, с оглед запазване на коректността и придържайки се към принципите на отговорност и висок професионализъм, които неизменно следваме, по-долу излагам официалната ни позиция.
„Параходство български морски флот“ е дружество, което се занимава с международен морски транспорт от 1892 г., като в цялата си близо 130-годишна история се е ръководило от принципи, които не са допускали некоректност в отношенията му с неговите бизнес партньори, включително с финансиращите го институции и винаги се е старало на бъде лицето на България и българското корабоплаване по целия свят.

През 2008 г., след решение на Министерския съвет на Република България, взето въз основа на изготвена стратегия за приватизация, са продадени 70 % от акциите в капитала на Дружеството, а останалите 30 % остават притежание и понастоящем продължават да са собственост на българската държава. Към момента на приватизация Параходство БМФ АД разполагаше с флот, който не отговаряше на съвременните изисквания, приложими към търговското корабоплаване, а средната му възраст надвишаваше 25 години, като имаше дори плавателни съдове на възраст над 40 години. Остарелият флот представляваше риск и заплаха не само за екипажите и екологията на районите, в които плават, но и за международната репутация на Република България. Понастоящем Параходство БМФ АД притежава 33 модерни плавателни съда (от които само 3 са от периода преди приватизацията), като още 8 са в процес на строеж в Китай. Средната възраст на флота е вече 7 години, с тенденция да намалява още повече, а общият размер на направените инвестиции от момента на приватизацията досега надхвърля 1,1 милиарда лева.

След приватизацията, в условията на финансовата криза от 2008 г., новото ръководство на Параходство БМФ АД изготвя и реализира план за модернизация на флота и връщане на позициите на Дружеството на международния фрахтов пазар. Още през 2010 г. бяха закупени четири кораба и продължи строителството на други четири, които влязоха в експлоатация в периода 2011 г. – 2012 г. Дружеството прекрати практиката да отдава корабите си под наем и започна активно да развива своя търговски отдел, като в момента с гордост можем да заявим, че Параходство БМФ АД е не само най-големия корабособственик и морски превозвач в България и в района на Черно море, но е и сред трите най-големи превозвачи в Европа в сектора, който обслужва – Handysize Dry Bulk Cargo. Понастоящем Параходство БМФ АД е единственото структуроопределящо предприятие в България и в централата му, находяща се във Варна, както и в неговите представителства в Лондон и Хамбург работят над 200 души, а на корабите ни осигуряваме работа на над 1000 български моряци.

Важно е да се отбележи също, че по море се превозва над 80 % от международния стокообмен, което прави корабоплаването жизненоважна и стратегическа индустрия за всяка една държава. Пазарът ни е свързан изцяло с търговските взаимоотношения между отделните страни, а осигуряването на значимо място на този пазар е въпрос на постоянна надпревара за подобряване на качеството на услугите, които Параходство БМФ АД също предлага. През последното десетилетие се обърна особено внимание на опазването на околната среда. Бяха въведени редица задължителни международни и местни регулации, изискващи сериозни инвестиции, а в определени случаи и буквално изолиращи цели класове/групи плавателни съдове от по-нататъшна експлоатация.

Морските търговски кораби са скъпоструващи съоръжения, а финансирането им изисква задълбочени познания в сферата на водния транспорт и конкурентост по отношение цената на кредитирането (приложими лихви, такси и комисиони). „Параходство български морски флот“ АД е добре познат и утвърден корабособственик на международния фрахтов пазар и като такъв е работил и работи не само с български кредитни институции, но и с водещи международни банки като Bank of America, DVB Bank, Export-Import Bank of China (CEXIM) и др. В момента процентното съотношение на актуалната кредитна експозиция на Дружеството е, както следва: 47 % към чужди и 53 % към български кредитни институции. 

Считам, че гореизложеното е било и е добър аргумент за ББР АД, с която работим вече повече от 11 години, да осигури финансиране за част от новите ни проекти. Ние оценяваме сътрудничеството ни с ББР АД високо, защото винаги сме го възприемали като знак за ангажираност и подкрепа от страна на българската държава за Параходство БМФ АД (в което тя също е акционер) като стратегически партньор, който допринася за развитието на икономиката и увеличаване на БВП на страната. Ние оценяваме също и компетентността на екипа на банката, с който винаги сме имали конструктивен диалог, приемственост и надграждане през годините, през които сме реализирали общо 13 проекта, от които вече 5 са приключени. Заслужава да бъде отбелязано, че  в нито един момент управляваното от мен дружество не е изпадало в неизпълнение по договорите за финансиране – нито през 2016 г., когато отчитаме най-голямата криза в шипинг бизнеса, нито през 2020 г., когато светът беше разтърсен от пандемията от COVID-19, която не подмина и засегна сериозно и морския транспорт.

Средствата, които сме ползвали от ББР АД, са в едно основно направление, а именно закупуване на кораби. В зависимост от проектите, средства са били отпускани както за директна покупка на кораби, така и за осигуряване на средства по вноски за ново строителство на плавателни съдове. Всеки един от кредитите е бил и е достатъчно обезпечен както с материални активи – кораби и имоти на Дружеството, така и със залози на вземания по банкови сметки, открити в банката. Към настоящия момент стойността на предоставените обезпечения многократно надхвърля размера на отпуснатите кредити.  Ето защо в нито един момент от периода на съществуването на нашите взаимоотношения кредитната институция не е била поставяна в риск.

„Българска банка за развитие“ АД не е отпускала грантово финансиране на Дружеството, поради което не считаме, че това е засегнало нито малките и средните предприятия, нито данъкоплатците. Дори напротив – чрез осигуряването на финансиране на Параходство БМФ АД е осигурена и ниша за съществуване и развитие на редица малки и средни предприятия, с които Дружеството е установило трайни и дългосрочни бизнес отношения във връзка с кораборемонтни дейности, сервиз, доставки и др. При това всички ремонти на корабите се извършват изцяло, единствено и само в България. За периода на сътрудничеството му с ББР АД, Параходство БМФ АД е платило на банката над 21 млн. лева лихви, такси и комисиони, които вероятно са били използвани в допълнение на ресурса за подпомагане на малки и средни предприятия. 

По отношение на конкретно поисканата информация относно това доколко инвестициите, подпомогнати от ББР АД, са в сферата на  експортната търговия, иновациите и продукти и услуги с висока добавена стойност, моля да имате предвид, че дейността на Параходство БМФ АД е изцяло фокусирана в сферата на експортната търговия, както и че инвестициите са концентрирани в придобиването на кораби с внедрени най-иновативните технологии в търговското корабоплаване. Както вече беше посочено по-горе, международното законодателство в последните години търпи сериозни изменения, които оказват влияние и на международния фрахтов пазар. Въвеждането на норми за контрол на емисиите NOx, СО2, серни оксиди, а така също и предпазването на флората и фауната при боравенето с баластни води, изисква постоянни и скъпоструващи инвестиции. Помощта, която ББР АД ни е оказвала и оказва неминуемо допринася за това Параходство БМФ АД да е сред корабопритежателите, които са разработили проекти,  по които строят и експлоатират кораби от най-ново поколение, с иновативна конструкция на пропулсивните им комплекси, водещи до понижен разход на гориво; кораби, отговарящи на най-съвременните изисквания на Конвенция MARPOL, оборудвани със системи за пречистване на баласта, със системи за пречистване на сярата от изгорелите газове и максимално оптимизирани EEDI (Energy Efficiency Design Index) и т.н.

Уважаеми г-н министър,

Вярвам, че гореизложеното отговаря изцяло на поставените от Вас въпроси, надявайки се, че разбирате желанието ни да избегнем въвличането на Параходство БМФ АД в медийни скандали, които могат да разколебаят доверието в нас и създават негативни нагласи не само в обществото, но и в нашите бизнес партньори, което в крайна сметка вреди не само на частния инвеститор, но засяга и интересите на българската държава, в качеството й на акционер в Параходство БМФ АД, както и на българския данъкоплатец.“