07.01.2019

КРИБ Хасково и Земеделската камара в турския град Мерич ще си партнират по проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020

Проектното предложение е по приоритетна ос 1 „Околна среда“, а целта му е да подобри капацитета за защита на природата, устойчивото използване и управление на отпадъците и природните ресурси на трансграничния регион.

Дейностите по проекта ще допринесат за повишаването на осведомеността за околната среда и управлението на отпадъците в двата трансгранични района. Ще бъде инсталирано оборудване за рециклиране в района на град Мерич, Турция; мобилна лаборатория ще започне своята дейност в Хасковска област; ще бъде извършено изследване на състоянието на почвените ресурси от двете страни на границата.

В рамките на проекта ще бъде включено обучение на земеделски производители, което ще включва следните аспекти на околната среда: Атмосфера – качество на въздуха, източници на атмосферно замърсяване и последици от замърсяване, борба със замърсяването; Вода – използване на водата и нуждите, проблеми със замърсяването на водите, екологични перспективи, пречистване на води и третиране на опасни отпадъци; Управление на твърди отпадъци и замърсяване на почвите – управление и третиране на отпадъците, характеристики на почвата и защитни мерки срещу замърсяването на почвата.

Един от ключовите въпроси ще бъде третирането на отпадъците. Важна тема ще бъде прилагането на устойчивото земеделие. Целта на устойчивото селско стопанство е да задоволи нуждите на обществото от храни и текстил в настоящия момент, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди.