29.09.2015

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

С предложените промени се предвижда отпадане на изискването за провеждане на пазарен тест за висококвалифицирани специалисти от трети страни за работа в България, въвеждане на изисквания за сключване на договори с тях за срок не по-малък от 12 месеца и основна работна заплата –  три пъти размера на средната работна заплата за страната, както и това, че министърът на труда и социалната политика по предложение на национално представителните работодателски организации и след съгласуване с НСНЗ и Националния съвет по трудова миграция, ежегодно ще определя списъка на професиите за висококвалифицираните специалисти, които ще се възползват от облекченията, които са предложени в проекта на постановление.

През годините след въвеждането през 2011 г. на процедурата по издаване на т.нар. „сини карти“, КРИБ съвместно с нейните членове – браншови организации от ИКТ сектора – води активен диалог с представители на изпълнителната власт и държавната администрацията, за нейното облекчаване като срокове и изисквания.

Ето защо приветстваме предприетите действия от страна на държавата в тази посока.

Нямаме допълнения към така предложените текстове за промени в Наредбата, но това, което продължава да ни притеснява, е липсата на предложения за самите срокове по издаване на съответните разрешителни за работа, поемане на отговорности от страна на ангажираните институции при забавяне издаването на съответните документи, санкции и др.

От така представения Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата и съответната обосновка към него, не става ясно дали се предвиждат промени в посока намаляване на сроковете по издаване на документите /нашето предложение в диалога с администрацията беше процедурата да не отнема повече от четири седмици/, както и приемането и получаването на документите на едно място и от една институция ли ще се извършва – т.н. "едно гише", което следва да е в голяма степен обвързано с цялостната концепция за електронното правителство.

В тази връзка очакванията ни са свързани с детайлно описание и изчистване на процеса, така че той да е максимално ясен, както за служителите на държавната администрация, така и за нас от бизнеса.

По отношение на т.нар. „Списък с професии“, който ежегодно ще се актуализира и утвърждава от Министъра на труда и социалната политика, апелираме за изработване на адекватни критерии при неговото съставяне.

По отношение на въведения праг на заплащане от три средни работни заплати за  страната, считаме, че предложението би могло да се преосмисли и приведе в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани от трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Съгласно Директивата, брутната годишна заплата не може да бъде по-ниска от 1,5 пъти средната брутна годишна работна заплата /СБРЗ/ в съответната държава-членка. Съгласно директивата при прилагане на дерогация за определени групи, този праг може да бъде и по-нисък – 1,2 пъти СБРЗ. В тази връзка предлагаме текстът на новия чл.19а, ал.3, т.1, предвиждащ въвеждане на минимален праг на заплащане най-малко 3 пъти средната работна заплата за страната, да се приведе в съответствие с директивата и предложеното възнаграждение да стане най-малко 1,5 пъти СБРЗ.

Като цяло считаме, че представените промени са подходящи, предвид дефицита на кадри в някои сектори на икономиката, какъвто е сектора „Информационно-комуникационни технологии“.

Бихме желали изрично да подчертаем, че реално безработицата в ИКТ индустрията е отрицателна вече над 10 години, а възможностите за преквалификация са силно ограничени.

Много от компаниите са ангажирани с инициативи за подпомагане на образованието на всички нива. За съжаление ефектът от образователна реформа, дори и тя да започне мигновено, ще бъде видим едва след няколко години.

Съзнаваме огромната нужда и нееднократно сме повдигали въпроса за необходимостта от реформа в образователната система, като дългосрочна мярка.

Ето защо мярката, прилагането на която ще позволи намаляване на настоящия дефицит на кадри в краткосрочен план, е именно облекчаването на процедурата по издаването на т.нар. “сини карти“.

Считаме, че мярката няма да доведе до социално напрежение и отнемане на работни места на български граждани нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план.

 

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор