23.05.2016

Д Е К Л А Р А Ц И Я от Национално Представителните Работодателски Организации

През последните 12 месеца ние, национално представителните работодателски организации, като изразители на интересите на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика.

Като отчитаме огромният „принос” при формирането на прогнозните разчети за 2016 г. на размера на ценовата компонента „задължения към обществото”, съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. „високоефективно комбинирано производство”, чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.

Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора, демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране на сектор „Електроенергетика”.

При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със следващия ценови период, прави впечатление намерението на „Видахим” АД да получи потвърждение за съществено увеличен спрямо 2015 г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни. Анализирайки документите за периода 2007г. – 2015 г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са близо 370 млн.лв.или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.). Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като производител на гуми.

Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за „язвата” на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното дружество. И това ли е незначителна сума?

Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.

С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В
БЪЛГАРИЯ:
(В. ВЕЛЕВ)

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС:
(Б. ДАНЕВ)

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (ЦВ. СИМЕОНОВ)
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И
ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
(К. ДОМУСЧИЕВ)