31.03.2020

КРИБ иска промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА ,

От името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обръщаме към Вас с искане за промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в частта на широко прокламираната подкрепа от страна на държавата в съотношение 60/40. Настояваме за промяна на тази мярка в интерес на бизнеса и на работниците и служителите и превръщането й в ефективна такава, която реално да подпомогне икономиката в страната и да изпълни заложените в нея цели, а именно – запазване на работните места и опазване живота и здравето на хората.

В тази връзка, предлагаме на Вашето внимание три варианта на изменение на § 6 на ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,  които ще спомогнат за неутрализиране на негативното влияние на тази мярка върху дейността на фирмите, което сега е налице.

  1. Запазване на съотношението 60/40, като държавата поеме не само част от възнаграждението на работниците и служителите, но и осигурителните вноски в същото съотношение.

Мотиви:

Със запазването на предвиденото в закона поемане на част от брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите от държавата в съотношение 60/40 и поемането на осигурителните вноски в същото съотношение, ще се запази разполагаемия доход на работниците и служителите и на работодателя. Същевременно тази операция ще гарантира приходната част на НОИ от осигуровки. От своя страна държавата ще получи гарантирано плащане на осигурителните вноски, които директно ще постъпват от бюджета в НОИ.

  1. Предлагаме съотношението 60/40 да бъде променено в съотношение 80/20.

Мотиви:

Мярката 60/40 след последните промени в проекта на ПМС придоби голям обхват. Достъпът на фирми до тази мярка вече не е ограничен до тези, които изрично са упоменати в приложението на постановлението, но от нея могат да се възползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са отбелязали спад от 20 и повече процента.

Предоставената възможност за кандидатстване за компенсации за работни заплати по тази схема е от съществено значение не само за работниците и служителите, но и за работодателите. Проблем е, че с така предвиденото съотношение и запазване на 100% на работната заплата, тежестта изцяло се поема от работодателя и съотношението коренно се променя. При направените разчети за работни заплати, осигуровки и данъци, при работника доходът остава непроменен, а участието на държавата  е по-малко от законово определеното. В тази връзка и на основата на разчетите, с цел постигане на предварително заложената идея за реално компенсиране, съотношението следва да се промени на 80 към 20. Предложението е разходите по  промяната на схемата да бъдат в рамките на предвидения бюджет от над 1 млрд. лв. без допълнителни разходи.

  1. Договорено между работодатели и синдикати намаление на работната заплата за периода на кризата

Мотиви:

Това е един от възможните варианти за запазване на работните места и поемане на тежестта от работниците и служителите и от работодателите. Крайна мярка, която ще доведе до намаляване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, но в голяма степен ще гарантира работните им места и тежестта ще се разпредели  солидарно между тях и работодателите.

Считаме, че ако не се предприемат бързо действия за промяна на закона в тази му част, сме заплашени от вълна от фалити на фирми, вкл. на структуроопределящи за икономиката, както и нарастване на безработицата, засилване на рецесията и срив в приходите не само в бюджета на страната, но и в доходите на населението.

С уважение,

Евгений Иванов
Изп. Директор и член на Управителния съвет