31.03.2020

Предложение за промяна на разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г.

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО:  Предложение за промяна на разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. от името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обръщаме към Вас с молба някои от текстовете на закона да бъдат преразгледани. Основание за искането ни са редицата сигнали на фирми наши членове, които срещат сериозни затруднения при прилагането им, като например прилагането на чл.6 от закона.

Макар нормата да се обсъждаше в контекста на случаите на затруднено плащане от страна на длъжници по договори за банков кредит и договори за лизинг, окончателната ѝ редакция предполага, че се прилага за всеки един договор между частноправни субекти. Това означава, че длъжник – физическо или юридическо лице (с изключение на публичен субект), който дължи плащане за предоставена му стока или предоставена  услуга, може да откаже да плати на кредитора си без от това да последват негативни за него последици. В този случай кредиторът не може: да начисли лихви или неустойки за забава; не може да обяви договора за предсрочно изискуем; не може да развали договора поради неизпълнение.

В контекста на изложения по-горе пример предлагаме следните конкретни промени:

  1. Предложение за изменение и допълнение на чл.6, който да придобие следния вид:

Чл. 6. За срока на извънредното положение, кредитните и финансови институции по смисъла на чл. 2 и чл. 3 от Закона за кредитните институции осигуряват възможност на своите длъжници по договори за кредит, финансов лизинг или друга форма на финансиране, които са засегнати от въведените мерки, да отложат временно, изцяло или частично, изпълнението на своите парични задължения, като за периода на отлагането не се начисляват лихви и неустойки за забава. За срока на извънредното положение не може да се обявява предсрочна изискуемост, не могат да се прекратяват или развалят договорите по изречение първо поради неизпълнение на паричните задължения по тях и да се предприемат действия по принудителното им изпълнение.

Мотиви:

Начинът, по който е приет текстът, означава, че кредиторите по сделки са лишени от най-силните лостове, за да гарантират вземанията си, в случай че длъжникът спре да плаща за предоставената стока или услуга. От гледна точка на длъжника, текстът оправдава да не плаща за вече доставена, но неплатена стока или изконсумирана услуга. Нещо повече, в момента е спряна и работата на съдебната система, което в допълнение с този текст означава, че единствената гаранция за един доставчик на стоки или услуги да си събере дължимото е да иска плащане в момента на предаване на стоката/услугата, което за телевизиите не се прилага.

Проблем на бизнеса е, че практически доставчиците на стоки и услуги са лишени от целия наличен инструментариум, който съществува в националното право да защити вземанията по извършени доставки, вкл. да търси и лихви за забава.

Както предупредихме в предишно наше писмо, това вече доведе до хаос в търговския оборот и все повече клиенти се възползват от тази ситуация и изобщо спират да плащат на своите доставчици. Тази порочна практика води и до първите фалити в целия спектър на икономиката. Масови са оплакванията на наши фирми членове, които в своите търговски отношения винаги са били изрядни платци.

От своя страна доставчиците не могат да предприемат никакви действия освен да спрат да предоставят стоките и услугите или да правят такива само ако им бъде платено незабавно. В част от случаите това е невъзможно.

В заключение бихме искали да предложим в един бъдещ ЗИД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗИД на ЗМДВИПОРНС), или поне на изменената и допълнена разпоредба на чл. 6 от ЗМДВИПОРНС да бъде придадено обратно действие и ЗИД на ЗМДВИПОРНС или отделни негови разпоредби също да влезе/влязат в сила от 13.03.2020 г. и да се прилага/прилагат до отмяна на извънредното положение.

С уважение,

Евгений Иванов
Изп. Директор и член на Управителния съвет

София 31 март 2020 г.