28.02.2024

КРИБ започва мащабен проект за адаптиране на фирмите и заетите в тях към зеления преход и дигиталната трансформация

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започват проект за разработване и реализиране на програми, инструменти и модели за адаптация на предприятията и заетите лица към промените, свързани с прехода към „зелена“ и кръгова икономика и дигитализацията в развитието на човешките ресурси и пазара на труда, както и за прогнозиране на потребностите от нови умения и за реализация на стратегии за учене през целия живот.

Проект BG05SFPR002-1.005-0003 „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ с бенефициент КРИБ е финансиран в рамките на процедура „Социално партньорство“ по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансиран от Европейския социален фонд.

„Ефективното използване на ресурсите и преходът към „зелена“ и кръгова икономика са ключови за засилване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на условия за растеж и откриване на нови работни места“, посочи изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов, ръководител на проекта. „Именно по тази причина проектът е насочен към разработване и въвеждане на модели и практики, извлечени или тествани от реалния бизнес за преодоляване на различни предизвикателства и адаптиране на работната сила към променящите се изисквания за умения и компетенции“, допълни Евгений Иванов.

Заместник-министърът на МТСП Николай Найденов изтъкна, че настоящият проект на КРИБ си поставя амбициозни задачи, които имат отношение към процесите на адаптация на работодателите и работниците към промените. „За Министерството на труда и социалната политика е от изключителна важност да реализира всички процеси съвместно със социалните партньори, работодателите и всички заинтересовани страни, за да може преходът да бъде плавен и за работниците и служителите, и за предприятията в България“, подчерта зам.-министър Найденов.

„За КНСБ КРИБ е най-сериозният партньор сред работодателите и това е доказано във времето и в успершното изпълнение на съвместните проекти“, изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров. „Секторите, включени в проекта, са едни от най-засегнатите от зеления преход. Особено важно е това за добивния бранш, тъй като трябва скоростно да се създадат условия за пренасочване на работещите в засегнатите предприятия", подчерта президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Предвидените дейности са насочени към предприятия и заети лица от 14 административни области на страната и към 5 основни сектора: строителство, сигурност, облекло и текстил, автомобилен сектор и добивна промишленост“, поясни Галя Петрова, координатор на проекта. „В сектор строителство се работим с Камарата на строителите в България (КСБ), в сектор сигурност – с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО), в сектор облекло и текстил – с Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), в авторобилния сектор – с Аутомотив Клъстер България, в сектор добивна промишленост – с Българската минно-геоложката камара. Успешното осъществяване на дейностите по проекта ще има съществен принос в подкрепата на предприятията и заетите лица в „двойния“ преход и ще се създадат условия за реализиране на стратегии за учене през целия живот на  корпоративно, секторно, браншово и регионално ниво. Ще подпомогнем фирмите и заетите лица в преодоляването на промените на пазара на труда и справяне с новите предизвикателства, произтичащи от глобализацията, дигиталната революция, прехода към климатична неутралност, променящите се модели на работа и социалната и демографска ситуация и не на последно място целим да надградим административния капацитет на браншови и регионални структури на КРИБ, както и да работим активно за развитието на тристранния и двустранния социален диалог. По проекта ще бъдат реализирани кампании на регионално ниво за отличаване на предприятия с добри практики в сферата на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG)“, посочи Галя Петрова.

„Проектът е част от отделна ос на оперативната програма, чийто цялостен бюджет е 52 млн. лв. Целта на всички проекти, включени в него, е да подготвят българските фирми за зеления преход и дигитализацията. Полза от него ще имат и всички български граждани в трудоспособна възраст, подчерта ръководителят на управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов.

„Всички реализирани проекти на КРИБ през годините са успешни и дават резултати, защото съдържат компонента секторен и реггионален анализ и анализ на пазара на труда, което е много важно“, изтъкна Стоян Ставрев, член на УС на КРИБ и председател на комитета „Европейски фондове и програми“ на КРИБ.

Проектът ще се изпълнява до края на 2027 г. Бюджетът на проекта е 7,2 млн. лв.