17.08.2018

Общо събрание на членовете на КРИБ

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – „Гласът на българския бизнес” на основание чл. 20.2 от Устава на организацията свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на 11 септември 2018 г. в гр. София, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Средец”, от  15:00 часа.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Промени в Устава
2. Разни

Регистрацията на делегатите ще започне в 14.00 ч. на обявената дата. На основание чл. 21.2. от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно, независимо от броя на явилите се членове.

Поканата за Общото събрание е поставена на видно място в офиса на КРИБ на ул. “Хан Аспарух” № 8 и е публикувана в бр.63 на „Държавен вестник” от 31.07.2018 г.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КРИБ