03.05.2022

Покана за Общо събрание на КРИБ на 31 май 2022 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КРИБ – П О К А Н А

Управителният съвет на работодателската организация „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес“ на основание чл. 20.2 от Устава

СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

на 31 май 2022 г., от 15:30 часа, в гр. София,  „София Хотел Балкан“, зала „Роял“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на организацията за периода 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.

2. Финансов отчет за 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г. и приемане проект на бюджет за 2022 г.

3. Отчет на Контролния съвет за периода 1 януари – 31 декември 2020 г. и 1 януари – 31 декември 2021 г.

4. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет

5. Разни

Обявата е публикувана в бр. 27 на Държавен вестник от 5 април 2022 г. Регистрацията на делегатите ще започне в 14.30 ч. на обявената дата. На основание чл. 21.2 от Устава при липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще е законно, независимо от броя на явилите се членове.