16.11.2022

Становище на КРИБ по ЗИД на ЗКПО, внесен от Божидар Божанов и група н.п.

Изх. № 143-00-143
София 2 ноември 2022 год.

Г- Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от  Божидар Божанов и група н. п. на 27.10.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) би искала да изрази подкрепата си към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27.10.2022 г. Даването на възможност за издаване на електронни ваучери за храна би довело до редица положителни ефекти за хилядите работодатели и над 650 хил. служители, които използват ваучери за храна всеки месец. То би спестило на работодателите време за администриране и раздаване на ваучерите, би улеснило служителите, предоставяйки им възможност да използват ваучерите си за плащания на ПОС терминал и онлайн, би довело до намаляване на разходите за транспорт и въглеродния отпечатък на ваучерите. Дигитализацията на ваучерите за храна би довело до ползи и за държавата, насърчавайки безкасовите плащания и респективно намалявайки сивата икономика.

В същото време КРИБ би искала да обърне внимание на важността на приемането на техническите изисквания за издаване на електронни ваучери в срок, който да позволи на операторите на ваучери за храна, получили разрешение за тази дейност от Министерство на финансите, да адаптират продуктите си. С тази цел, ние сме готови да съдействаме на народните представители, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на електронното управление с експертиза при издаването на електронни ваучери за храна в други държави в ЕС и привеждането на българското законодателство в съответствие с изискванията на европейското законодателство и най-добрите практики в областта на социалните придобивки на електронен носител.

В контекста на дигитализацията на ваучерите за храна бихме искали да подчертаем, че ваучерите със социална насоченост, включително тези на електронен носител, не попадат в обхвата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, т.е. те не са платежни инструменти. В България Законът за платежните услуги и платежните системи, с който се транспонира Директивата, предвижда същите изключения. Според чл. 2, ал. 1, т. 11 в извън приложното поле на Закона попадат „услуги, извършвани въз основа на платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на едно от следните условия:
…..
В) инструментите са валидни само на територията на Република България, предоставени по искане на бюджетна организация по смисъла на Закона за публичните финанси или от лице от публичния сектор или търговско дружество, служат за придобиване на определени стоки или услуги от доставчици, сключили договор с издателя, и се регулират от национален или местен административен орган за постигане на конкретни социални или данъчни цели“.

За да се постигне целта на вносителите, декларирани в мотивите към законопроекта, следва изрично да се запише в ЗКПО, че тези ваучери, издадени по реда на наредбата, са предоставени в натура.

Ето защо бихме искали да направим следните предложения за допълнения и изменения на ЗКПО във връзка с дигитализацията на ваучерите за храна:

В чл. 204, буква б) да бъде конкретизирано, че се отнася и за разходите за ваучери за храна на електронен носител.

В чл. 209, ал. 2 да бъде създадена нова т. 7 с изискванията към електронните ваучери за храна:

„Всеки ваучер за храна на електронен носител следва да съдържа чрез изписване или съхранение в електронния носител:

а) наименованието и/или логото на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ;

б) наименованието и/или единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя;

в) изрична забрана за теглене на пари в брой от електронния ваучер за храна, получаване на пари до номиналната стойност на ваучера и забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна;

г) 16-цифрен PAN или друг уникален идентификационен номер, който позволява индивидуализиране и проследяване на електронния носител; 

д) срока на валидност на физическия носител на електронния ваучер за храна, изписани на лицевата страна на физическия носител на ваучера за храна, ако има такъв;

е) думите „ваучер за храна“ и „валиден само в България“;

Да бъде създаден нов чл. 209а, където се конкретизират общите изисквания към издаването на електронни ваучери за храна:

„(1)      Ваучерите за храна на електронен носител се издават и зареждат само от лица, които имат разрешение да оперират да осъществяват дейност като оператори на ваучери за храна по смисъла на чл. 209, ал. 2 от настоящия закон.

(2)       Ваучерите за храна на електронен носител могат да бъдат използвани единствено и само в ограничена мрежа от доставчици по смисъла на чл.2, ал. 1, т.11 от Закона за платежните услуги и платежните системи и служат за придобиване на определени стоки и услуги от доставчици, сключили договор с оператора, включително и за плащания онлайн.

(3)       Ваучерите за храна на електронен носител са средство за замяна и не са платежен инструмент по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

(4)       Операторите, издаващи ваучери за храна на електронен носител, могат да организират издаването на същите със собствени ресурси или да сключват договори с организации, които управляват платежна схема, или с други специализирани в тази област организации.

(5)       Операторите, издаващи ваучери за храна на електронен носител, са отговорни за оторизирането на трансакциите с електронни ваучери за храна само при доставчици, които имат сключен договор с оператора.

(6)       Операторите, издаващи ваучери за храна на електронен носител, са задължени да предоставят на ползвателите възможност за проверка на статус, наличност и валидност на ваучерите за храна, както и информация относно начините за замяна и блокиране на електронните носители в случаите на кражба или загуба.

(7)       Доколкото не са налице специални разпоредби относно ваучерите за храна на електронен носител, следва да намерят приложение правилата в чл. 209 и Наредбата по чл. 209, ал. 6 от този закон.

Запазване на необлагаемата сума на ваучерите за храна на 200 лв.

Освен това, бихме искали да насочим вниманието ви към друг въпрос, който касае предоставянето на ваучери за храна от работодателите през 2023 г. и е уреден в ЗКПО: размерът на максималната стойност на необлагаемите социални разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б", предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице, уреден в чл. 209, ал. 1 ЗКПО.

В началото на 2022 г. необлагаемата сума за ваучери за храна на месец на служител беше увеличена от 80 лв. до 200 лв. чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет за 2022 г. Тази мярка беше възприета изключително добре от хиляди работодатели, които увеличиха месечната сума ваучери, която предоставят на своите служители. По наши данни над 40% от работодателите са увеличили месечната сума за ваучери за храна на своите служители и в момента средната сума, която получават служителите в България, е около 150 лв. на месец. Ето защо е необходимо този стимул за работодатели и работещи да бъде запазен за 2023 г., за да се осигури предвидимост и да се избегне социалното недоволство, което прекратяването й би причинило.

Тъй като в момента сумата от 200 лв. е залегнала като временна мярка в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет за 2022 г., за да се осигури сигурност за работодателите и работниците, ние смятаме, че тя следва да бъде вписана в постоянните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 209, ал 1. По този начин ще бъде осигурена предвидимост за хилядите работодатели и над 650 хил. работещи, които използват ваучери за храна всеки месец, като така ще се запази тяхната покупателна способност в условията на растяща инфлация и цени на храните.

В заключение, надяваме се да вземете нашето становище под внимание и оставаме на разположение за допълнителна информация и възникнали въпроси.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС